Zlatohorská vrchovina

Význam jednotlivých charakteristik krajinného rázu

Charakteristika krajinného rázu | Zlatohorská vrchovina

Současný krajinný rázVýznam charakteristik krajinného rázu | Fotogalerie

Zdeněk Lipský

Charakteristika krajinného rázu

Význam charakteristiky

Členitý vrchovinný až horský reliéf s příkrými svahy a dlouhými hlubokými údolími

zásadní, určující

Struktura využití krajiny – mozaika lesních ploch a sekundárního bezlesí travnatých porostů s množstvím liniových struktur rozptýlené zeleně

zásadní, určující

Smrkové lesy silně vykácené, devastované kůrovcovou kalamitou a plošnou těžbou těžkou mechanizací

zásadní, určující

Mladé lesní porosty po těžbě s vysokým podílem modřínu a břízy

významná

Zatravněné svažité plochy i hřbety využité jako pastviny skotu, ovcí, koní

zásadní, určující

Liniové struktury rozptýlené zeleně na terasovaných údolních svazích Opavice

významná

Liniové struktury rozptýlené vegetace na kamenicích (kamenných řadách) po spádnici na údolních svazích 

zásadní, určující

Vesnická zástavba protáhlá v údolích podél potoků

zásadní, určující

Rozptýlená řídká zástavba na okrajích sídel a v bočních údolích

doplňující

Kostel Neposkvrněného Početí Panny Marie a základní škola jako místní dominanty obce Holčovice

významná

Rekreační charakter některých domů, vilky, penziony (hlavně v okrajových částech obcí a na samotách)

doplňující

Rozhledna a naučná stezka Na Skalce

doplňující

Zoopark a Africké muzeum na farmě v Jelení

doplňující

Obora daňků Pod Jelením vrchem

doplňující