Jádrové území

 

Širší území

 
 

Zaniklá krajina horského zemědělství ve Slezsku: Holčovice

Vybrané území obce Holčovice ve Zlatohorské vrchovině ve Slezsku je charakteristickým příkladem zániku horského zemědělství v nepříznivých terénních podmínkách (členitý horský reliéf). Jedná se o příhraniční typické periferní území, kde byla v sídlech do roku 1945 převaha německého obyvatelstva. Po jejich odsunu po 2. světového válce došlo k útlumu zemědělství a rozsáhlému zalesnění. V lese se tak ocitly dlouhé řady a hromady vysbíraného kamení, tzv. kamenice, které jsou pro toto území charakteristické a dnes tvoří již historické agrární krajinné struktury. Donedávna převládající smrkové lesy byly v posledních letech katastrofálně postiženy kůrovcovou kalamitou, takže dnes jsou z velké části vykácené a postupně nahrazované novými  smíšenými porosty s vysokým podílem břízy, buku a modřínu. Zemědělská půda, pokud nebyla zalesněná, je dnes tvořena pouze trvalými travními porosty, využitými k extenzivní pastvě skotu nebo ovcí. Horské zemědělství na orné půdě s malými, často s terasovanými políčky na příkrých svazích patří nenávratně minulosti. Řada domů v sídlech, někde většina, má rekreační charakter hlavně v okrajových částech obce, která je rozptýlená i do bočních údolí.

Holčovice plní stále i obytnou a obslužnou funkci, v obci je obchod a základní škola. Území má vzhledem k přírodním podmínkám a blízkosti Hrubého Jeseníku se středisky Karlova Studánka a Vrbno pod Pradědem značný rekreační potenciál. Z hlediska přírodních hodnot a krajinného rázu se jedná o hodnotnou a jedinečnou krajinu, která dosud není patřičně doceněna. Vznikly zde některé penziony a ekofarmy nabízející ubytování nebo jízdu na koních, problémem je sezónnost jejich využití. Letní sezóna je krátká a celoroční rentabilita rekreačních zařízení je tak velmi problematická.

Některé opuštěné objekty odsunutých českých Němců byly částečně pobořeny, část jich byla využita (díky špatné dostupnosti) jako specifická léčebna pro alkoholiky a některé nemoci duševní jako externí pracoviště opavské nemocnice.

 

   talčítko foto  talčítko video  talčítko srovnavaci foto