Zlatohorská vrchovina

Vegetační charakteristika

Jaroslav Vojta

Cíle

Zmapování a charakteristika aktuální vegetace na základě výsledků mapování Natura 2000.

Data a metody

Mapa aktuální vegetace Natura 2000 (http://www.nature.cz/natura2000-design3) byla generalizována pomocí ad hoc vytvořené sítě o velikosti buňky 1 km2. Výsledné mapy zobrazují presenci jednotlivých pro území charakteristických biotopů nebo jejich skupin v rámci čtverce. Mapy rozšíření biotopů jsou založeny na výskytech biotopů s reprezentativností A nebo B podle metodiky mapování biotopů (Guth, 2002) případně V nebo P podle metodiky aktualizace vrstvy mapování biotopů (Lustyk a Guth, 2009). Dále byla vytvořena mapa diversity biotopů, tj. Počet biotopů ve čtverci. Nejsou uvažovány podjednotky.

Výsledky 

Diversita biotopů

Oblast je převážně horského charakteru na převážně kyselých horninách z velké části homogenně zalesněna. Diversita biotopů je tedy celkem rovnoměrně rozmístěna s mírně vyššími hodnotami v hřebenových částech Hrubého Jeseníku a dále v SZ šásti v poněkud pestřejší podhorské zemědělské krajině (mapa 1).

Vegetační charakteristika

Mapa 1: Diversita biotopů

Rozšíření význačných biotopů

Území zahruje především horskou krajinu včetně hřebenových partií Hrubého Jeseníku, je pro něj tedy typická řada horských společenstev. Z lesních společenstev jsou to především smrčiny, jsou to vzácnější papratkové smrčiny, ale zejména kyselé třtinové smrčiny (mapa 2) a podmáčené a rašelinné smrčiny. Níže navazuje pásmo bučin, jsou zde význačné porosty acidofilních i květnatých bučin (mapa 3). Ještě níže, zejména v okolí Třemešné najdeme dubohabřiny (mapa 4). Na vhodných stanovištích jsou rozšířeny suťové lesy (mapa 5).

Vzhledem k velkému výškovému gradientu je vysoká i diversita bezlesí. V nejvyšších polohách najdeme řadu subalpínských a alpínských společenstev, jako příklad poslouží vyfoukávané alpínské trávníky (mapa 6). Horský charakter mají také rašeliniště - vrchoviště v hřebenových partiích a v okolí Rejvízu (mapa 7). Kulturní bezlesí reprezentují horské trojštětové louky a poháňkové pastviny (mapy 8 a 9).

Vegetační charakteristika Vegetační charakteristika

Mapa 2: Rozšíření horských
třtinových bučin

 Mapa 3: Rozšíření květnatých bučin
 

 

Vegetační charakteristika Vegetační charakteristika

Mapa 4: Rozšíření dubohabřin

Mapa 5: Rozšíření suťových lesů

 

Vegetační charakteristika Vegetační charakteristika

Mapa 6: Rozšíření vyfoukávaných
alpínských trávníků

Mapa 7: Rozšíření otvřených vrchovišť
 

 

Vegetační charakteristika Vegetační charakteristika

Mapa 8: Rozšíření horských
trojštětových luk

Mapa 9: Rozšíření poháňkových pastvin
 

 

Použitá literatura a zdroje

  • Guth J. (2002): Metodiky mapování biotopů soustavy Natura 2000 a Smaragd (metodiky podrobného a kontextového mapování).- AOPK ČR, Praha.
  • Chytrý M., Kučera T., Kočí M., Grulich V., Lustyk P. [eds.] (2010): Katalog biotopů České republiky.- AOPK ČR, Praha.
  • Lustyk P., Guth J. (2009): Metodika aktualizace vrstvy mapování biotopů. AOPK ČR, Praha.
  • Data mapování Natura 2000 AOPK ČR, Praha.