Zlatohorská vrchovina

Historické změny vegetace

Jaroslav Vojta

Cíle

Cílem bylo zjistit jakému typu využití krajiny koncem 19. století odpovídají současné biotopy zjištěné mapováním NATURA 2000.

Data a metody

Stav krajiny v polovině 19. století zobrazuí data vytvořená vektorizací barevných rastrových kopií tzv. císařských povinných otisků map Stabilního katastru. Mapa aktuální vegetace je přejata z mapování NATURA 2000 (http://www.nature.cz/natura2000-design3). Obě vektorové vrstvy byly překryty (intersect). Jsou prezentovány generalizované mapy a grafy s vypočtenými podíly historického land use na současných biotopech NATURA 2000.

Výsledky: Travinná vegetace

Téměř 90% současných lučních biotopů jsou bývalá pole (mapa 1, graf 1) a mezi nimi jsou dominantní mezofilní a mezotrofní typy vegetace jako jsou mezofilní ovsíkové louky a poháňkové pastviny (tab. 1). Jak je obvyklé i jinde, většina vlhkých biotopů má kontinuální historii jako louky nebo pastviny (T1.5, T1.6, T1.10, graf 1).

Změny vegetace

Mapa 1: Travinná vegetace podle NATURA 2000 (viz tab. 1) na podkladě historického land use.

 

Změny vegetace

Graf 1: Procentuelní podíl historického využití krajiny v současné vegetaci trávníků
(šrafovaně je vyznačen podíl méně reprezentativních lokalit).

 

 biotop

 lesy

 pastviny a louky 

 pole

 zahrady 

 ostatní 

 celková rozloha [m2

 T1.1

1.3%

7.1%

87.5%

0.9%

3.3%

3770562.7

 T1.10

0.0%

76.6%

21.5%

0.8%

1.1%

8632.9

 T1.3

0.1%

5.5%

90.5%

0.3%

3.5%

980416.3

 T1.5

0.0%

62.4%

36.3%

0.2%

1.1%

30361.5

 T1.6

0.0%

72.5%

25.0%

0.2%

2.3%

19197.7

 T2.3

23.8%

2.1%

65.1%

0.0%

9.0%

1480.9

 podíl na celkové rozloze 

1.0%

7.5%

87.4%

0.8%

3.3%

4810652

 

Tabulka 1: Procentuelní podíl historického využití krajiny v současné vegetaci bezlesých biotopů.

 

Výsledky: Lesy

Lesní biotopy v území jsou většinou kontinuální (mapa 2, graf 2). Na bývalém bezlesí roste pouze část jasanovo-olšových luhů (L2.2, tab.2), což je obvyklý stav v podobných územích. Podobně má historii bezlesí velká část suťových lesů, která vznikla rozrůstáním porostů z historických mezí.

Změny vegetace

 Mapa 2: Lesní vegetace podle NATURA 2000 (viz tab. 2)  na podkladě historického land use.

 

Změny vegetace

Graf 2: Procentuelní podíl historického využití krajiny v současné vegetaci mezofilních lesů
(šrafovaně je vyznačen podíl méně reprezentativních lokalit).

 

 biotop

 lesy

 pastviny a louky 

 pole

 voda 

 zahrady 

 ostatní 

 celková rozloha [m2

 L2.2

26.8%

29.6%

26.8%

0.2%

0.9%

15.8%

69991.4

 L4

25.6%

20.2%

39.5%

1.5%

1.1%

12.1%

98098.2

 L5.1

95.5%

1.5%

2.8%

0.0%

0.1%

0.1%

665432.5

 L5.4

94.2%

0.9%

4.6%

0.0%

0.0%

0.2%

569592.5

 podíl na celkové rozloze 

86.7%

4.0%

7.3%

0.1%

0.2%

1.8%

1403114.6

 

Tabulka 2: Procentuelní podíl historického využití krajiny v současné vegetaci lesních biotopů.

 

Použitá literatura a zdroje

  • Guth J. (2002): Metodiky mapování biotopů soustavy Natura 2000 a Smaragd (metodiky podrobného a kontextového mapování).- AOPK ČR, Praha.
  • Chytrý M., Kučera T., Kočí M., Grulich V., Lustyk P. [eds.] (2010): Katalog biotopů České republiky - AOPK ČR, Praha.
  • Lustyk P., Guth J. (2009): Metodika aktualizace vrstvy mapování biotopů. AOPK ČR, Praha.
  • Data mapování Natura 2000 AOPK ČR, Praha.