Zlatohorská vrchovina

Modely krajiny jádrových území

Markéta Potůčková, Eva Štefanová

Zaniklá krajina horského zemědělství je prezentována na katastrech Holčovice, Spálené, Komora a Hejnov Zlatohorské vrchoviny.

Cíle

Cílem zpracování archivních a soudobých leteckých snímků bylo vytvořit náhled na zájmové území a postihnout zásadní změny v jeho vývoji od 50. let 20. století do současnosti. Vzhledem k faktu, že výsledky slouží výhradně pro interpretační účely a vizualizaci změn, byla metodika zpracování archivních snímků zjednodušena. Dílčí snímky byly umístěny do souřadnicového systému S-JTSK s využitím zpětného protínání (rovnic kolinearity) a vlícovacích bodů, jejichž souřadnice byly odečteny ze soudobého ortofota a výškového modelu dostupných z webové mapové služby Českého úřadu zeměměřického a katastrálního (https://ags.cuzk.cz/av/).

Data a metody

A) Ortofoto z 50. let

Ortofota z roku 1955 byla poskytnuta Českou informační agenturou životního prostředí Cenia.

B) Archivní letecké snímky z roku 1995

Letecké měřické snímky zachycující stav území v roce 1995 pocházejí z Archivu leteckých měřických snímků ČÚZK. Černobílé snímky velikosti 23 cm x 23 cm byly naskenovány s rozlišením 0,015 mm. S výjimkou konstanty kamery uvedené na rámu snímku nebyly známy prvky vnitřní orientace (tj. poloha hlavního snímkového bodu a zkreslení objektivu) a pro další zpracování byly zanedbány. Vzhledem k interpretačnímu účelu užití byla vzniklá geometrická zkreslení akceptovatelná. Pro získání prvků vnější orientace byly v každém snímku nalezeny alespoň 4 body identifikovatelné jak v archivním snímku, tak v současném ortofotu. Pomocí rovnic kolinearity byly dopočteny souřadnice středu promítání a sklony snímků. Snímky byly dále ortorektifikovány nad výškovým vrstevnicovým modelem ZABAGED. Pro zpracování byl použit software PCI Geomatica a ArcMap.

C) Současné ortofoto

Současné ortofoto bylo získáno z Českého úřadu zeměměřického a katastrálního.

Výsledky

Na snímku z roku 1955 je zhruba polovina modelového území zalesněna, přičemž většina lesních ploch spadá do katastru Spálené. Úzká políčka sbíhající po svazích do údolí Opavice a jejích přítoků jsou vzájemně oddělena mezemi a remízky. Tvoří tak mozaiku typickou pro horské zemědělství. Po odsunu německého obyvatelstva po 2. světové válce došlo k útlumu zemědělského využití krajiny. Snímek z roku 1995 ukazuje, že zalesnění vzrostlo přibližně o dalších 20% zejména ve strmějších a tím hůře dostupných svazích. Většina polí byla přeměněna na trvalé travní porosty. V posledních letech byly lesa poškozeny kůrovcem, což dokládá množství holin a nových výsadeb na snímku z roku 2020. Rozloha zástavby se prakticky nezměnila. Některé původní domy byly zbourány, v místech vzdálenějších od původních center obcí vznikly nové domy sloužící převážně k rekreačním účelům.

Zvětšit porovnání snímků 1955 a 2020 | Snímek z roku 1955 | Snímek z roku 2020

Zvětšit porovnání snímků 1995 a 2020 | Snímek z roku 1995 | Snímek z roku 2020

 Celkový pohled na katastrální území Holčovice, Spálené, Komora a Hejnov Zlatohorské vrchoviny.

Podkladová data © ČÚZK* a CENIA.

* „Podkladová data (Ortofoto ČR, LMS) ČÚZK (dále data) smí být používána pouze v kontextu dalších vrstev mapového portálu. Data smí být používána pouze pro navigační a přehledové účely. Data nesmí být dále publikována nebo využívána v GIS aplikacích nebo systémech. Veškerá práva vyhrazena. K případnému jinému využití dat je nutný souhlas ČÚZK. Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Použitá literatura a zdroje

  • ŠAFÁŘ, Václav a Lenka TLAPÁKOVÁ. Alternative Methods of the Processing of Archival Aerial Photos. Geodetický a kartografický obzor / Geodetic and Cartographic Review, 2016, 62 (12), 253-257, ISSN 1805-7446.
  • Ortofoto z 50. let 20. století vytvořené v rámci projektu „Národní inventarizace kontaminovaných míst“, CENIA (2009–2012) https://www.cenia.cz/projekty/aktualni-projekty/nikm-2/
  • Letecké měřické snímky, Archiv leteckých snímků ČÚZK https://lms.cuzk.cz/lms/lms_prehl_05.html