Zlatohorská vrchovina

Zaniklá krajina horského zemědělství ve Slezsku: Holčovice

Charakteristika krajinného rázu | Zlatohorská vrchovina

Současný krajinný rázVýznam charakteristik krajinného rázu | Fotogalerie

Zdeněk Lipský

Zlatohorská vrchovina ve Slezsku leží v ekonomicky marginální poloze s přírodními podmínkami nevhodnými pro intenzivní zemědělství (členitý horský reliéf a chladné podnebí). Území leží navíc v oblasti Sudet, odkud byla po 2. světové válce odsunuta většina obyvatel německé národnosti, která tu výrazně převládala. Proto zde došlo k velkému útlumu, extenzifikaci zemědělské výroby a plošně rozsáhlému zalesnění krajiny. Horské zemědělství na orné půdě s malými, často s terasovanými políčky na příkrých svazích patří nenávratně minulosti Zbývající zemědělská půda byla po roce 1990 ve svažitém reliéfu zatravněna a je extenzivně využívána k pastevnímu chovu skotu, případně ovcí a koní.

Převládající smrkové lesy byly v posledních letech katastrofálně postiženy suchem a kůrovcovou kalamitou a na velkých plochách musely být vykáceny. Postupně jsou nahrazovány novými smíšenými porosty s vysokým podílem světlomilné břízy, modřínu a buku. Silně poklesla produkční zemědělská funkce krajiny a zvýšila se její funkce rekreační. Jejím výrazem je snaha o zatraktivnění zdejší krajiny pro návštěvníky např. postavením rozhledny nebo zřízením malého zooparku při rodinné farmě.