Zlatohorská vrchovina

Místa paměti a paměťové instituce

Martina Tůmová

Paměťové instituce uchovávají a předávají informace o minulosti a proměnách místní krajiny. Zahrnují primárně muzea nebo samostatné stálé expozice, v širším významu pak archivy a sbírky, které obsahují a spravují související archivní dokumenty. Zejména muzea pak lze definovat jako instituce, které získávají, uchovávají a zkoumají; zprostředkují a vystavují hmotné doklady o člověku a jeho prostředí za účelem studia, výchovy a potěšení (více viz Dolák 2013; Šobáňová 2012; Matero 2008).

Cíle

S využitím příkladu muzejních expozic vytvořit základní přehled a typologii paměťových institucí, které se nacházejí v širších hranicích zájmového území nebo se ve svých expozicích k zájmovému území vztahují.

Data a metody

Seznam paměťových institucí byl vytvořen zejména na základě rešerše elektronických informačních zdrojů. Z tohoto důvodu jej není možné považovat za zcela kompletní (existuje mnoho zejména soukromých sbírek, které se prostřednictvím internetu téměř neprezentují), avšak pro naplnění cílů projektu jej lze považovat za dostatečně validní.

V první fázi byla vytvořena databáze lokálních expozic vycházející z informací o českých muzeích poskytovaných Asociací muzeí a galerií ČR. Získané údaje byly dále doplněny informacemi dostupnými z popularizačních webových projektů „Do muzea!“ a „Muzeum.cz“. Ve druhé fázi byly expozice vyhledávány podle hlavních lokalit v zájmových územích, tedy podle větších měst s více než tisíci obyvateli. Výsledná databáze obsahuje bližší informace k jednotlivým paměťovým institucím – adresu, GPS lokalizaci, odkaz na web instituce.

Paměťové instituce (muzea a jednotlivé expozice) byly poté analyzovány s ohledem na zaměření expozic a sbírek, které jsou v nich uloženy a prezentovány veřejnosti. Expozice byly rozděleny do dvou základních kategorií:

  1. podle vztahu k přeměně krajiny v zájmovém území (v mapě vyjádřeny sklonem mapové značky) na ty, které:
  • se přímo vztahují k zájmovému území a prezentují minulost a proměny místní krajiny v zájmovém území;
  • nepřímo, resp. pouze volně, prezentují minulost a proměny krajiny v zájmovém území (např. městská muzea, neprezentují konkrétní proměnu krajiny).
  1. podle měřítkové úrovně (v mapě vyjádřeny velikostní mapové značky) na ty, které představují: 
  • instituce lokálního významu;
  • instituce regionálního významu.

V posledním kroku byly sbírky a expozice charakterizovány z obsahového hlediska a zaměření. Mapové značky pomocí barev zachycují maximálně tři nejtypičtější témata, kterým se expozice věnují.

 

Mapa: Muzejní expozice v zájmovém území Nízký Jeseník (Zlatohorská vrchovina)

Zlatohorská vrchovina

 

Tabulka: Přehled expozic zobrazených na mapě zájmového území

Lokalita

Název expozice

Webové stránky muzea / expozice

Jeseník

1. Muzeum Vincenze Priessnitze Jeseník

https://www.muzeumjesenik.cz/cz/o-nas/33-rodny-dum-vincenze-priessnitze.html

2. Vlastivědné muzeum Jesenicka

http://www.muzeum.jesenik.net

Bělá pod Pradědem

Venkovský skanzen Bělá pod Pradědem

http://www.zdjesenik.cz/

Zlaté Hory

Městské muzeum Zlaté Hory

http://www.zlatehory.cz

Janov

Muzeum Janov

http://www.mestojanov.cz/muzeum/ds-1021/p1=2993

Albrechtice

Muzeum kočárků

https://muzeum-kocarku.webnode.cz/

Karlovice

Kosárna Karlovice

https://www.mubr.cz/page.php?name=Kosarna

Andělská Hora

MiniMuzeum města Andělská Hora

http://andelskahora.info/minimuseum.html

Malá Morávka

Muzeum Kapličkový vrch

http://www.muzejnik.cz

 

Výsledky

Zájmové území Nízký Jeseník je poměrně bohaté na množství paměťových institucí. Sledované proměně krajiny horského zemědělství se přímo věnují dvě z nich. Venkovský skanzen v Bělé pod Pradědem přináší seznámení se zemědělskou technikou, ale i předměty používanými v běžných domácnostech horského venkova Jeseníků. Skanzen přímo navazuje na funkční Zemědělské družstvo Jeseník, v němž se nachází sýrárna i možnost ubytování pro návštěvníky. Druhou institucí, která přináší poznatky z oblasti zemědělství a lesnictví Jeseníků, je kosárna Karlovice. Nejen obsahem svých expozic, ale i samotnou architekturou objektu přibližuje návštěvníkům venkovské hospodářství horské oblasti.

Ostatní expozice nacházející se v zájmovém území se zabývají velkým množstvím rozličných témat. Zajímavé jsou expozice věnované čarodějnictví v regionálním Vlastivědném muzeu Jesenicka, Muzeum kočárků v Albrechticích nebo na lázeňství zaměřené expozice Muzea Vincenze Priessnitze v Jeseníku.

Archivní dokumenty zájmového území Nízký Jeseník lze nalézt zejména ve Státním okresním archivu v Jeseníku.

Použitá literatura a zdroje