Zlatohorská vrchovina

Současný krajinný ráz krajiny Zlatohorské vrchoviny u Holčovic

Charakteristika krajinného rázu | Zlatohorská vrchovina

Současný krajinný rázVýznam charakteristik krajinného rázu | Fotogalerie

Zdeněk Lipský

Neměnnou trvalou a dominantní charakteristikou krajinného rázu Zlatohorské vrchoviny je její členitý reliéf s příkrými svahy a dlouhými údolími hlubokými až 200 i více metrů. Příkré svahy jsou zalesněné nebo zatravněné. Sídla jsou vesměs v údolích, protažená podél vodních toků, především samotné Holčovice, Hynčice a jejich místní části jako Dlouhá Voda, Hejnov, Komora nebo Spálené. Jenom některé malé části sídel, zpravidla s rozptýleným osídlením nebo samoty jsou situovány ve vyvýšené poloze (Horní Holčovice, Jelení). Lesy donedávna téměř výhradně smrkové jsou nyní na velkých plochách zdevastované vlivem kůrovcové kalamity a následné těžby dřeva těžkou lesní mechanizací. Část tvoří mladé lesní porosty s vysokým podílem světlomilné pionýrské břízy a modřínu, zvyšuje se také podíl buku lesního, který zde má přirozené rozšíření.

Druhou nejrozšířenější kategorií krajinného vegetačního pokryvu jsou travnaté porosty na zemědělské půdě, využívané především jako extenzivní pastviny, méně jako louky sklízené na seno. Trvalé travní porosty se vyskytují jednak na příkrých, často terasovaných údolních svazích, ale také na plochých rozvodních hřbetech, kde vznikly rozsáhlé ohrazené pastevní areály na místě dřívějších samozásobitelských políček. Na pastvinách se pase především skot, v menší míře také ovce a koně a část pod Jelením vrchem je oplocená jako obora k chovu daňků. Chov koní souvisí s rozvojem agroturistiky. 

Charakteristickým rysem krajinného rázu zdejší krajiny jsou staré agrární terasy (meze) na příkrých údolních svazích nad vesnicemi, řady a hromady vysbíraného kamení (kamenice, kamenné snosy). Nyní jsou zarostlé vegetačními strukturami rozptýlené zeleně, která je také významnou rysem určujícím zde ráz krajiny. Rozptýlenou zeleň tvoří listnaté stromy a keře, především bříza, líska, javor a jasan. Některé řady a hromady kamení se vlivem zalesnění dřívější svažité zemědělské půdy dnes nacházejí v lese.