Liberec

Současný krajinný ráz území Liberecka - Rochlice a Vesec

Charakteristika krajinného rázu | Přeměněná městská industriální krajina Liberecka

Současný krajinný rázVýznam charakteristik krajinného rázu | Fotogalerie

Zdeněk Lipský

Krajinný ráz území v jihovýchodní části liberecké aglomerace určuje zvlněný reliéf na okraji Liberecké kotliny, protékané Lužickou Nisou, charakter městské a příměstské zástavby a pohledové horizonty, které utvářejí Jizerské hory na východě a Ještědský hřbet s nepřehlédnutelnou krajinnou dominantou – siluetou Ještědu. Jizerské hory včetně jejich nejbližších částí, Prosečského hřbetu a Maršovické vrchoviny, jsou stejně jako Ještědský hřbet souvisle zalesněné. Na severním svahu Ještědského hřbetu, který se sklání do Liberecké kotliny, nápadně vynikají průseky lyžařských sjezdových tratí. Lesy jsou převážně smrkové, místy s příměsí buku a vysázeného modřínu, na okrajích se vyskytuje bříza, osika, jeřáb jako náletové pionýrské dřeviny.

Městskou krajinu utváří zásadním způsobem zdaleka viditelná panelová zástavba sídliště Rochlice, která v rámci revitalizace získala výrazně pastelové barvy. S ní kontrastují staré, většinou zanedbané, barevně nezajímavé a převážně opuštěné tovární objekty. Protože jsou však skryté v údolí Lužické Nisy, v dálkových pohledech se téměř neuplatňují. Kromě velkého a dnes barevného sídliště Rochlice je zástavba směrem k okrajům intravilánu tvořena převážně novými rodinnými domy, směrem do centra přibývají staré vily. Nedílnou součástí krajinného rázu se stala autostráda protínající zájmové území směrem na Jablonec, kolem níž se soustředily nové objekty služeb, jako jsou čerpací stanice, sklady, autosalony a servisy. 

Východní okraj Vesce a celé liberecké aglomerace má více rustikální charakter, obytná sídelní krajina zde přechází do zemědělských a lesních ploch. Zemědělská půda je převážně zatravněná, místy se objevují stádečka ovcí nebo chov koní. Chov hospodářských zvířat zde ovšem neplní produkční funkci, nýbrž funkci krajinotvornou (údržba krajiny pastvou) a sportovně rekreační (vyjížďky na koních). Významnou sportovně rekreační funkci území posiluje lyžařský běžecký areál ve Vesci, množství značených pěších turistických tras, běžeckých okruhů a cyklotras a rozhledny na vrcholcích kopců (Císařský kámen, Prosečský hřeben).