Liberec

Vegetační charakteristika

Jaroslav Vojta

Cíle

Zmapování a charakteristika aktuální vegetace na základě výsledků mapování Natura 2000.

Data a metody

Mapa aktuální vegetace Natura 2000 (http://www.nature.cz/natura2000-design3) byla generalizována pomocí ad hoc vytvořené sítě o velikosti buňky 1 km2. Výsledné mapy zobrazují presenci jednotlivých pro území charakteristických biotopů nebo jejich skupin v rámci čtverce. Mapy rozšíření biotopů jsou založeny na výskytech biotopů s reprezentativností A nebo B podle metodiky mapování biotopů (Guth, 2002) případně V nebo P podle metodiky aktualizace vrstvy mapování biotopů (Lustyk a Guth, 2009). Dále byla vytvořena mapa diversity biotopů, tj. počet biotopů ve čtverci. Nejsou uvažovány podjednotky.

Výsledky 

Diverzita biotopů

Nejvyšší diversita biotopů je soustředěna na oblast Ještědského hřbetu a jizerských hor, ale je poměrně vysoká i v nižších polohách s výjimkou urbanizovaných a průmyslových území Liberce a Jablonce a zemědělské krajiny v oklí Křižan (mapa 1).

Liberecko Mapa 1: Diverzita biotopů

 

Rozšíření význačných biotopů

Na diversitě biotopů se podílejí zejména lesy, v nižších plohách jsou hojné dubohabřiny (mapa 2), skutečně typickou vegetací území jsou bučiny, zejména acidofilní (mapa 3), ale hojně se vyskytují i květnaté bučiny a tam, kde se v pestrém geologickém složení Ještědského hřbetu vzácně vyskytují dolomitické vápence, byly mapovány dokonce i vápnomilné bučiny. V nejvyšších polohách jsou bučiny střídány horskými smrčinami (mapa 4). Horský charakter území dokresluje výskyt horských vrchovišť (mapa 5) a široké rozšíření horských trojštětových luk a smilkových trávníků (mapa 6 a 7).

Liberecko Liberecko

 Mapa 2: Rozšíření dubohabřin

 Mapa 3: Rozšíření acidofilních bučin

 

Liberecko Liberecko

Mapa 4: Rozšíření horských třtinových smrčin

Mapa 5: Rozšíření vrchovišť

 

Liberecko
Mapa 6: Rozšíření horských trojštětových luk

 

Použitá literatura a zdroje

  • Guth J. (2002): Metodiky mapování biotopů soustavy Natura 2000 a Smaragd (metodiky podrobného a kontextového mapování).- AOPK ČR, Praha.
  • Chytrý M., Kučera T., Kočí M., Grulich V., Lustyk P. [eds.] (2010): Katalog biotopů České republiky.- AOPK ČR, Praha.
  • Lustyk P., Guth J. (2009): Metodika aktualizace vrstvy mapování biotopů. AOPK ČR, Praha.
  • Data mapování Natura 2000 AOPK ČR, Praha.