Liberec

Historické změny vegetace

Jaroslav Vojta

Cíle

Cílem bylo zjistit jakému typu využití krajiny koncem 19. století odpovídají současné biotopy zjištěné mapováním NATURA 2000.

Data a metody

Stav krajiny v polovině 19. století zobrazuí data vytvořená vektorizací barevných rastrových kopií tzv. císařských povinných otisků map Stabilního katastru.

Mapa aktuální vegetace je přejata z mapování NATURA 2000 (http://www.nature.cz/natura2000-design3). Obě vektorové vrstvy byly překryty (intersect). Jsou prezentovány generalizované mapy a grafy s vypočtenými podíly historického land use na současných biotopech NATURA 2000.

Výsledky: Travinná vegetace

Vegetace jádrového území se vymyká stavu vegetace okolní krajiny. Rozloha biotopů je zde nízká a většina ploch travinné vegetace je sekundární na bývalých polích. Většinou převládá vegetace s nízkou reprezentativností.

Liberecko

Mapa 1: Travinná vegetace podle NATURA 2000 (viz tab. 1) na podkladě historického land use.

 

Liberecko

Graf 1: Procentuelní podíl historického využití krajiny v současné vegetaci trávníků
(šrafovaně je vyznačen podíl méně reprezentativních lokalit).

 

biotop

lesy

pastviny a louky

pole

voda

ostatní

Celková rozloha [m2]

T1.1

10.5%

26.0%

60.9%

 

2.5%

300975.6

T1.4

 

60.2%

37.5%

 

2.3%

21641.1

T1.5

2.8%

85.1%

9.9%

1.9%

0.2%

16339.8

T1.6

14.4%

70.2%

11.8%

2.2%

1.5%

43660.4

T2.3

41.3%

26.0%

22.5%

 

8.2%

5536.9

T5.5

100.0%

       

1213.5

podíl na celkové rozloze

10.7%

35.3%

51.2%

0.3%

2.4%

389367.3

 

Tabulka 1: Procentuelní podíl historického využití krajiny v současné vegetaci travinných biotopů.

 

Výsledky: Lesy

Podobně jako trávníky, také lesy jsou převážně sekundárního původu. Týká se to především potočních olšin a jasenin, které, podobně jako v jiných podhorských oblastech, hojně vznikaly na bývalých loukách (L2.2).

Liberecko

 Mapa 2: Lesní vegetace podle NATURA 2000 (viz tab. 2) na podkladě historického land use.

 

Liberecko

Graf 2: Procentuelní podíl historického využití krajiny v současné vegetaci lesů
(šrafovaně je vyznačen podíl méně reprezentativních lokalit).

 

biotop

lesy

pastviny a louky

pole

ostatní

vodní plochy

Celková rozloha [m2]

L1

 

93.7%

6.3%

   

13523

L2.2

14.7%

66.1%

5.2%

1.4%

12.4%

127752.2

L7.1

69.1%

14.1%

13.3%

2.3%

1.3%

100624.8

L7.3

90.3%

7.3%

   

2.4%

17606.5

podíl na celkové rozloze

40.1%

43.4%

8.0%

1.6%

6.7%

259506.5

 

Tabulka 2: Procentuelní podíl historického využití krajiny v současné vegetaci lesních biotopů.

 

Použitá literatura a zdroje

  • Guth J. (2002): Metodiky mapování biotopů soustavy Natura 2000 a Smaragd (metodiky podrobného a kontextového mapování).- AOPK ČR, Praha.
  • Chytrý M., Kučera T., Kočí M., Grulich V., Lustyk P. [eds.] (2010): Katalog biotopů České republiky - AOPK ČR, Praha.
  • Lustyk P., Guth J. (2009): Metodika aktualizace vrstvy mapování biotopů. AOPK ČR, Praha.
  • Data mapování Natura 2000 AOPK ČR, Praha.