Kobylí

Současný krajinný ráz vinohradnické krajiny Kobylí a Vrbice

Charakteristika krajinného rázu | Vinohradnická krajina Jižní Moravy

Současný krajinný rázVýznam charakteristik krajinného rázu | Fotogalerie

Zdeněk Lipský

Krajinný ráz vinohradnické krajiny určuje mírně zvlněný reliéf převážně odlesněné, intenzivně využívané jihomoravské krajiny osázené rozsáhlými plochami vinohradů. Charakteristické jsou také polní plošiny a dlouhé táhlé svahy. Na severozápadní straně je jádrové území ohraničené širokým úvalovitým údolím Trkmanky s plochým dnem, využitým jako orná půda. Na severozápadním a místy také na východním horizontu pak území vymezují plochy listnatých lesů a hájů. K jihu je území široce rozevřené a sklání se do Dyjskomoravské nivy, na obzoru s charakteristickou siluetou Pálavy.

V krajinném pokryvu intenzivně využívané produkční zemědělské krajiny převládají plochy vinohradů střídané s velkými bloky polí. Menší plochy zaujímají ovocné sady teplomilných ovocných stromů, jako jsou meruňky, broskvoně a ořešáky. Struktura krajiny je převážně+ hrubozrnná s velkými plochami vinohradů a polí, jen v okolí sídel se místy zachovala jemnozrnná pestrá mozaika odpovídající dřívější malovýrobě a soukromému malovýrobnímu obdělávání obdělávání pozemků. Lesy a háje na okrajích zájmového území jsou výhradně listnaté s převahou dubu a habru a teplomilnými keři (dřín obecný) v podrostu.

Kobylí i Vrbice stejně jako sousední Bořetice jsou charakteristické lidnaté jihomoravské vesnice. Každá z nich má kostel, který tvoří místní pohledovou i významovou a duchovní dominantu obce. Součástí každé vesnice je uskupení vinných sklepů, obvykle nad vesnicí na okraji intravilánu. Ve Vrbici jsou vinné sklepy uspořádané nad sebou v několika etážích. Vinařský charakter jednotlivých sídel a celé krajiny podtrhují vinařské značené cyklostezky, poutače zvoucí na ochutnávky do vinných sklepů, vinařské penziony a informační tabule na naučných stezkách. Na nejvyššším bodu místní krajiny, Kobylím vrchu 334 m n.m., vznikla v roce 2018 vyhlídková Stezka nad vinohrady, která se stala často navštěvovanou místní krajinou dominantou. Produkční zemědělský charakter území podtrhují velkovýrobní areály včetně objektů živočišné výroby společnosti Patria Kobylí.

Minulost Kobylského jezera, kdysi největší vodní plochy na Moravě, dnes symbolicky připomíná jen ryba ve znaku obce Kobylí a místní názvy jako Ostrůvek nebo Rybárna.