Kobylí

Historické změny vegetace

Jaroslav Vojta

Cíle

Cílem bylo zjistit jakému typu využití krajiny koncem 19. století odpovídají současné biotopy zjištěné mapováním NATURA 2000.

Data a metody

Stav krajiny v polovině 19. století zobrazuí data vytvořená vektorizací barevných rastrových kopií tzv. císařských povinných otisků map Stabilního katastru.

Mapa aktuální vegetace je přejata z mapování NATURA 2000 (http://www.nature.cz/natura2000-design3). Obě vektorové vrstvy byly překryty (intersect). Jsou prezentovány generalizované mapy a grafy s vypočtenými podíly historického land use na současných biotopech NATURA 2000.

Výsledky: Travinná vegetace

V oblasti byly mapovány výhradně teplomilné trávníky a teplomilné bylinné lemy, většinou reprezentativní i když místy jen fragmentární. Většinu trávníků lze považovat za kontinuální (pastviny, louky a zahrady), jen malá část vznikla na orné půdě. I trávníky na orné půdě jsou druhově pestré a reprezentativní, protože se jednalo o malá extenzivně obhospodařovaná políčka sousedící s travinnou vegetací.

Kobylí

Mapa 1: Travinná vegetace podle NATURA 2000 (viz tab. 1) na podkladě historického land use.

 

Kobylí

Graf 1: Procentuelní podíl historického využití krajiny v současné vegetaci trávníků
(šrafovaně je vyznačen podíl méně reprezentativních lokalit).

 

biotop

lesy

pastviny a louky

pole

ostatní

zahrady

Celková rozloha [m2]

T3.3

0.0%

58.6%

20.9%

2.8%

17.7%

51530.6

T3.4

0.2%

46.6%

25.0%

0.5%

27.6%

83780.6

T4.1

95.1%

1.4%

2.9%

0.0%

0.5%

3519.9

podíl na celkové rozloze

2.5%

49.9%

22.9%

1.4%

23.3%

138831.1

 

Tabulka 1: Procentuelní podíl historického využití krajiny v současné vegetaci travinných biotopů.

 

Výsledky: Lesy

Naprosto dominantní plocha lesní vegetace je kontinuální, vegetace vzniklá na změdělské půdě je vzácná.

Kobylí

 Mapa 2: Lesní vegetace podle NATURA 2000 (viz tab. 2) na podkladě historického land use.

 

Kobylí

Graf 2: Procentuelní podíl historického využití krajiny v současné vegetaci mezofilních lesů
(šrafovaně je vyznačen podíl méně reprezentativních lokalit).

 

biotop

lesy

pastviny a louky

pole

ostatní

zahrady

Celková rozloha [m2]

L3.3

94.0%

4.3%

0.5%

1.2%

 

196852.3

L3.4

91.7%

4.1%

2.3%

0.8%

1.1%

1204810

L6.1

91.0%

4.4%

2.2%

2.0%

0.4%

91193.9

L6.2

95.4%

3.5%

1.0%

0.2%

 

720517.2

podíl na celkové rozloze

93.1%

3.9%

1.7%

0.7%

0.6%

2213373.4

 

Tabulka 2: Procentuelní podíl historického využití krajiny v současné vegetaci lesních biotopů.

 

Použitá literatura a zdroje

  • Guth J. (2002): Metodiky mapování biotopů soustavy Natura 2000 a Smaragd (metodiky podrobného a kontextového mapování).- AOPK ČR, Praha.
  • Chytrý M., Kučera T., Kočí M., Grulich V., Lustyk P. [eds.] (2010): Katalog biotopů České republiky - AOPK ČR, Praha.
  • Lustyk P., Guth J. (2009): Metodika aktualizace vrstvy mapování biotopů. AOPK ČR, Praha.
  • Data mapování Natura 2000 AOPK ČR, Praha.