Kobylí

Vývoj využití krajiny

Lucie Kupková, Lukáš Brůha, Jakub Růžička, Přemysl Štych

Cíle

Cílem bylo porovnat využití krajiny přibližně v polovině 19. století na základě map stabilního katastru a současné využití krajiny a vyhodnotit změny.

Data a metody

Pro první časový horizont byly použity barevné rastrové kopie tzv. císařských povinných otisků map stabilního katastru Čech. Jedná se o mapy z let 1826-1843. Na rozdíl od tzv. originálních map stabilního katastru zachycují původní stav krajiny bez dodatečného zákresu pozdějších změn (viz http://geoportal.cuzk.cz). Rastrové mapy byly georeferencovány a mozaikovány v programu ArcView.

Jako podklad pro mapy současného stavu krajiny byly staženy katastrální mapy z Registru územní identifikace adres a nemovitostí (RÚIAN) - https://www.cuzk.cz/Uvod/Produkty-a-sluzby/RUIAN/RUIAN-(1).aspx. Protože obsahovaly velké množství chyb v kategoriích využití krajiny/půdy, byla data opravena s využitím aktuálního ortofota ČÚZK. To bylo přes službu WMS připojeno do ArcGIS. Pro mapové výstupy a hodnocení změn byla použita zjednodušená legenda (současný katastr eviduje pouze základní kategorie využití půdy).

Výsledky

Rozmístění kategorií využití krajiny v obou časových horizontech ukazuje obrázek 1, změny jsou kvantifikovány v tab. 1.

 

Obrázek 1: Změny využití krajiny mezi lety 1827 (stabilní katastr) a 2020 (současný katastr)

Vývoj využití krajiny

 

Tabulka 1: Změny využití krajiny mezi lety 1827 (stabilní katastr) a 2020 (současný katastr)

 Kategorie využití půdy   rozloha 1827 [%]   rozloha 2020 [%]   změna [%] 
zastavěné plochy 0,33 1,45 1,12
ostatní plochy 2,04 4,00 1,95
vodní plochy 12,66 0,22 -12,44
lesní plochy 7,94 9,74 1,81
orná půda 60,99 52,31 -8,68
trvalé travní porosty 12,14 4,98 -7,16
trvalé kultury 3,89 23,87 19,97
neudržované plochy 0,00 3,44 3,44

 

Úrodná a klimaticky příznivá oblast jižní Moravy – modelové území katastrů Kobylí a Vrbice zaznamenalo v období mezi lety 1827 a 2020 významné změny ve využití krajiny. K očekávaným změnám patří značný nárůst rozlohy trvalých kultur (téměř o 20 procentních bodů). Je dán zásadním rozšířením ploch vinic, které tradičně k tomuto kraji patří. Trvalé kultury jsou tak jedinou kategorií, jejíž rozloha výrazně narůstala. Bylo to jednak na úkor travních porostů, které nebyly v území příliš rozšířeny ani na počátku období a v současnosti se rozkládají na méně než 5 % rozlohy. Trvalé kultury se dále rozšířily na úkor orné půdy.

Orná půda ubývala, přestože v severní části nahradila rozsáhlou vodní plochu – Kobylské jezero. Toto jezero mělo na počátku 19. století rozlohu 360 hektarů, postupně se zmenšovalo a bylo uměle vysušeno v roce 1876. V důsledku toho došlo k celkovému snížení rozlohy vodních ploch o více než 12 procentních bodů, téměř na nulu. Jako na mnoha místech v české krajině, dochází i v tomto území k tomu, že se objevují a rozšiřují neudržované, ruderalizované plochy.

 Použitá literatura a zdroje

  • Rastrové mapy stabilního katastru použité k vektorizaci: Český úřad zeměměřictví a katastru – ČÚZK.
  • Současné katastrální mapy – RÚIAN ČÚZK.
  • Ortofota použitá k aktualizaci a opravám současné katastrální mapy – WMS služba ČÚZK.