Kobylí

Význam jednotlivých charakteristik krajinného rázu

Charakteristika krajinného rázu | Vinohradnická krajina Jižní Moravy

Současný krajinný rázVýznam charakteristik krajinného rázu | Fotogalerie

Zdeněk Lipský

Charakteristika krajinného rázu

Význam charakteristiky

Mírně zvlněný reliéf nízkých výběžků Jihomoravských Karpat s plošinami a táhlými mírnými svahy

zásadní, určující

Široké úvalovité údolí Trkmanky s plochým dnem a výrazným okrajovým svahem Boleradické vrchoviny na severozápadní straně zájmového území

významná

Převážně odlesněná, intenzivně zemědělsky využívaná krajina

zásadní, určující

Rozsáhlé plochy vinohradů a orné půdy ve velkých půdních blocích

zásadní, určující

Menší plochy ovocných sadů teplomilných druhů ovoce (meruňky, broskve, ořechy)

významná

Jemná mozaika tradičních pásovitých parcel se střídáním vinohradů, políček a maloplošných ovocných sadů v soukromém vlastnictví na okrajích vesnic

významná

Zemědělské velkovýrobní objekty, haly na okrajích intravilánu obcí Kobylí, Bořetice

doplňující

Ovocné stromy nejčastěji ořešáky podél silnic v polích mezi vesnicemi

doplňující

Listnaté lesy a háje na okrajích a v pohledových horizontech zájmového území

doplňující

Mokřady a biocentrum Ostrůvek v nivě Trkmanky jako pozůstatek kdysi velkého Kobylského jezera

doplňující

Rozlehlé a lidnaté jihomoravské vinařské vesnice s kompaktní zástavbou rodinných domů

zásadní, určující

Ve vesnicích u domů všude přítomná vinná réva

zásadní, určující

Vinné sklepy uspořádané často v řadách na okrajích vesnic

zásadní, určující

Kostel stojící obvykle na vyvýšeném místě jako dominantní, zdaleka viditelná stavba v každé vesnici

významná

Vinařské penziony, otevřené vinné sklepy, reklamní poutače a informační tabule jako znaky rozvinuté vinařské agroturistiky

významná

Síť značených turistických cest, naučných stezek a vinařských cyklotras a cyklostezek

doplňující

Vyhlídková Stezka nad vinohrady na Kobylím vrchu

doplňující