Kobylí

Vinohradnická krajina jižní Moravy - Kobylí, Vrbice

Charakteristika krajinného rázu | Vinohradnická krajina Jižní Moravy

Současný krajinný rázVýznam charakteristik krajinného rázu | Fotogalerie

Zdeněk Lipský

Kobylí a Vrbice jsou vinařské obce, ležící v srdci Velkopavlovické podoblasti vinařské oblasti Morava. Intenzivně využívaná zemědělská krajina má primárně produkční zemědělskou funkci. Kromě intenzivně využívané zemědělské půdy bylo významným krajinným prvkem Kobylské jezero v nivě Trkmanky severně od Kobylí, které však bylo v 30. letech 19. století zcela vysušeno a přeměněno na zemědělskou půdu.

Dřívější samozásobitelské zemědělství s převahou orné půdy uspořádané do malých pásovitých políček, které odpovídaly zemědělské malovýrobě, bylo za socialismu nahrazené zemědělskou velkovýrobou specializovanou na tržní produkci ovoce, zeleniny a vína s využitím výhodných přírodních podmínek. Zvýšil se podíl trvalých kultur, vinic a ovocných sadů na úkor orné půdy. Drobná pásovitá políčka a malé vinohrady odpovídající soukromé držbě a malovýrobnímu obdělávání se přeměnila ve 2. polovině 20. století na velké půdní bloky a velkoplošné vinohrady.

Tato krajinná struktura intenzivně velkovýrobně obdělávané zemědělské krajiny se zásadně nezměnila ani po změně politických a majetkových poměrů po roce 1990. Nově se objevily krajinné artefakty, které vycházejí vstříc agroturistice a vinařské turistice (vinařské cyklostezky, rozhledna).