Boletice Klet

Význam jednotlivých charakteristik krajinného rázu

Charakteristika krajinného rázu | Krajina vojenského prostoru Boletice

Současný krajinný rázVýznam charakteristik krajinného rázu

Zdeněk Lipský

  

Charakteristika krajinného rázu

Význam charakteristiky

Horský reliéf Šumavy (Želnavská hornatina) zalesněné horské hřbety a dlouhé táhlé svahy

zásadní, určující

Široká a mělká údolí

zásadní, určující

Četné skalní tvary – skalní hradby, izolované skály, pseudokary na zalesněných horských hřbetech

doplňující

Rozsáhlé smrkové lesy

zásadní, určující

Travnaté plochy sekundárního bezlesí v rovinatém terénu

zásadní, určující

Sukcesní stádia vegetace se skupinami keřů a množstvím náletových solitérních dřevin 

významná, určující

Plochy rozježděné vojenskou technikou s narušeným vegetačním krytem a obnaženým povrchem půdy, často v pásech a liniových strukturách

významná, určující

Vojenské stavební a technické objekty

významná

Síť dopravních komunikací (silnice, cesty) spojujících jednotlivé vojenské objekty 

významná, doplňující

Velký rybník Olšina  

doplňující

Další menší vodní plochy určené k výcviku vojsk v brodění

doplňující

Menší rašeliniště a zamokřená údolí podél potoků

významná, doplňující