Boletice Klet

Místa paměti a paměťové instituce

Martina Tůmová

Paměťové instituce uchovávají a předávají informace o minulosti a proměnách místní krajiny. Zahrnují primárně muzea nebo samostatné stálé expozice, v širším významu pak archivy a sbírky, které obsahují a spravují související archivní dokumenty. Zejména muzea pak lze definovat jako instituce, které získávají, uchovávají a zkoumají; zprostředkují a vystavují hmotné doklady o člověku a jeho prostředí za účelem studia, výchovy a potěšení (více viz Dolák 2013; Šobáňová 2012; Matero 2008).

Cíle

S využitím příkladu muzejních expozic vytvořit základní přehled a typologii paměťových institucí, které se nacházejí v širších hranicích zájmového území nebo se ve svých expozicích k zájmovému území vztahují.

Data a metody

Seznam paměťových institucí byl vytvořen zejména na základě rešerše elektronických informačních zdrojů. Z tohoto důvodu jej není možné považovat za zcela kompletní (existuje mnoho zejména soukromých sbírek, které se prostřednictvím internetu téměř neprezentují), avšak pro naplnění cílů projektu jej lze považovat za dostatečně validní.

V první fázi byla vytvořena databáze lokálních expozic vycházející z informací o českých muzeích poskytovaných Asociací muzeí a galerií ČR. Získané údaje byly dále doplněny informacemi dostupnými z popularizačních webových projektů „Do muzea!“ a „Muzeum.cz“. Ve druhé fázi byly expozice vyhledávány podle hlavních lokalit v zájmových územích, tedy podle větších měst s více než tisíci obyvateli. Výsledná databáze obsahuje bližší informace k jednotlivým paměťovým institucím – adresu, GPS lokalizaci, odkaz na web instituce.

Paměťové instituce (muzea a jednotlivé expozice) byly poté analyzovány s ohledem na zaměření expozic a sbírek, které jsou v nich uloženy a prezentovány veřejnosti. Expozice byly rozděleny do dvou základních kategorií:

  1. podle vztahu k přeměně krajiny v zájmovém území (v mapě vyjádřeny sklonem mapové značky) na ty, které:
  • se přímo vztahují k zájmovému území a prezentují minulost a proměny místní krajiny v zájmovém území;
  • nepřímo, resp. pouze volně, prezentují minulost a proměny krajiny v zájmovém území (např. městská muzea, neprezentují konkrétní proměnu krajiny).
  1. podle měřítkové úrovně (v mapě vyjádřeny velikostní mapové značky) na ty, které představují: 
  • instituce lokálního významu;
  • instituce regionálního významu.

V posledním kroku byly sbírky a expozice charakterizovány z obsahového hlediska a zaměření. Mapové značky pomocí barev zachycují maximálně tři nejtypičtější témata, kterým se expozice věnují.

 

Mapa: Muzejní expozice v zájmovém území Boletice 

mista pameti Boletice zmenseno

Tabulka: Přehled expozic zobrazených na mapě zájmového území

Lokalita

Název paměťové instituce

Webové stránky muzea / expozice

Český Krumlov

Regionální muzeum v Čes. Krumlově

http://www.muzeumck.cz 

Muzeum Fotoateliér Seidel

http://www.seidel.cz 

Prachatice

Prachatické muzeum

http://www.prachatickemuzeum.cz 

Vyšší Brod

Klášter Vyšší Brod

http://www.klastervyssibrod.cz 

Poštovní muzeum Vyšší Brod

https://www.postovnimuzeum.cz 

Volary

Městské muzeum Volary

https://www.mestovolary.cz/volny-cas/volarske-muzeum 

Olšina

Muzeum Olšina

http://www.ckrumlov.info/docs/cz/atr410.xml 

Horní Planá

Rodný dům Adalberta Stiftera

http://www.muzeumck.cz/o-muzeu/pamatnik-a-stiftera 

Frymburk

Muzeum Frymburk

https://www.ifrymburk.info/muzeum 

Zadní Zvonková

Muzeum J. Urzidila Zvonková

http://www.sumava.cz/objekt_az/4015-muzeum-j-urzidila-zadni-zvonkova 

Chvalšiny

Muzeum Schwarzenberského plavebního kanálu

http://www.chvalsiny.cz/obec/muzeum/muzeum-schwarzenberskeho-plavebniho-kanalu 

 

Výsledky

Prezentaci a interpretaci různých aspektů zájmového území Boletice se věnuje jedenáct paměťových institucí. Ani jedna z nich se obsahem svých expozic nevztahuje přímo ke sledované přeměně krajiny (v důsledku vzniku vojenského újezdu Boletice). Expozice se ale věnují obdobným jevům na jiných místech (např. tématu zaniklých sídel). Vojenský újezd Boletice vznikl v nedávné minulosti, v 50. letech 20. století, a je stále funkční. Pravděpodobně proto jeho přítomnost nemá dosud na náplň expozic významnější dopad.

Muzeem s nejširším významem v zájmovém území je Regionální muzeum v Českém Krumlově, které zahrnuje základní expozice charakterizující celý region. Jednou z poboček tohoto muzea je Muzeum Fotoateliér Seidel, které přináší informace o počátcích fotografie, pohnutém osudu průkopníků tohoto řemesla, a to vše na příkladu česko-rakouského pomezí. K zájmovému území Boletice tak obsahuje mnoho obrazové dokumentace.

Městská muzea – především prachatické a volarské – zahrnují mimo jiné i expozice k obchodním cestám, které spojovaly Čechy s Podunajím (síť těchto cest je např. obecně známá po označením Zlatá stezka). Dále v regionu nalezneme i expozice přibližující některá zaniklá sídla Šumavy nebo místní raritu – Schwarzenberský plavební kanál. Vzdáleně se regionu věnují i expozice ve Vyšším Brodě – Poštovní muzeum a klášter.

Archivní dokumenty jsou pak uloženy především ve Státním okresním archivu v Českém Krumlově.

Použitá literatura a zdroje