Boletice Klet

Vegetační charakteristika

Jaroslav Vojta

Cíle

Zmapování a charakteristika aktuální vegetace na základě výsledků mapování Natura 2000.

Data a metody

Mapa aktuální vegetace Natura 2000 (http://www.nature.cz/natura2000-design3) byla generalizována pomocí ad hoc vytvořené sítě o velikosti buňky 1 km2. Výsledné mapy zobrazují presenci jednotlivých pro území charakteristických biotopů nebo jejich skupin v rámci čtverce. Mapy rozšíření biotopů jsou založeny na výskytech biotopů s reprezentativností A nebo B podle metodiky mapování biotopů (Guth, 2002) případně V nebo P podle metodiky aktualizace vrstvy mapování biotopů (Lustyk a Guth, 2009). Dále byla vytvořena mapa diversity biotopů, tj. Počet biotopů ve čtverci. V této mapě jsou zahrnuty všechny biotopy, to znamená i ty, které mají nižší reprezentativnost. Nejsou uvažovány podjednotky.

Výsledky

Vegetace širšího zájmového území je determinována pestrostí reliéfu a převažujícím horským klimatem. Významnou složkou jsou podmáčené a rašelinné biotopy ať lesní i bezlesé. Nejvýraznější oblastí z hlediska pestrosti biotopů je horní tok Vltavy.

Diverzita biotopů

BoleticeDiver zmenseno

Obr. 1: Diverzita biotopů

Rozšíření význačných biotopů
BoleticeSmrciny zmenseno  BoleticePodmacene zmenseno 
 Obr. 2: Rozšíření horských smrčin  Obr. 3: Rozšíření podmáčšných smrčin a rašelinných lesů

 

BoleticeBuciny zmenaseno  BoleticeCalthion zmenseno 
Obr. 4: Rozšíření květnatých bučin Obr. 5: Rozšíření vlhkých pcháčových luk

 

BoleticeSmilkove zmenseno

Obr. 6: Rozšíření smilkových trávníků

 

Použitá literatura a zdroje

  • Guth J. (2002): Metodiky mapování biotopů soustavy Natura 2000 a Smaragd (metodiky podrobného a kontextového mapování).- AOPK ČR, Praha.
  • Chytrý M., Kučera T., Kočí M., Grulich V., Lustyk P. [eds.] (2010): Katalog biotopů České republiky.- AOPK ČR, Praha.
  • Lustyk P., Guth J. (2009): Metodika aktualizace vrstvy mapování biotopů. AOPK ČR, Praha.
  • Data mapování Natura 2000 AOPK ČR, Praha.