Boletice Klet

Současný krajinný ráz území VVP Boletice

Charakteristika krajinného rázu | Krajina vojenského prostoru Boletice

Současný krajinný rázVýznam charakteristik krajinného rázu

Zdeněk Lipský

Krajina v modelovém území VVP Boletice má specifický krajinný ráz, jaký u nás mimo vojenské výcvikové prostory nenajdeme. Nejvíce se jí blíží krajina zaniklého VVP Brdy, případně krajina VVP Libavá. K těmto specifickým vlastnostem krajiny a krajinného rázu, které jsou dobře identifikovatelné na leteckých a družicových snímcích, patří až na výjimky v okrajových oblastech absence trvale obydlených sídel, periodicky mechanicky narušovaný povrch půdy a vegetace na tankodromech a dopadových plochách dělostřeleckých střelnic, iniciální a raná sukcesní stádia vegetace na cvičištích a dopadových plochách. V případě území Boletice patří k určujícím rysům krajinného rázu horský reliéf Šumavy a podhorský vrchovinný reliéf Šumavského podhůří s dlouhými táhlými svahy a mohutnými horskými hřbety Želnavské hornatiny.

Krajinnou matrici a převládající typ krajinného pokryvu tvoří smrkové lesy. Na rovinatých plochách a v širokých mělkých údolích jsou lesy vystřídány trvalými travními porosty. Bezlesí převládá také na plochách určených k výcviku pozemních vojsk, jako jsou střelnice a tanková cvičiště, na nichž je trvalý vegetační kryt mechanicky narušován pojezdy těžké vojenské techniky a výbuchy dělostřeleckých granátů. K typickým rysům krajinného rázu vojenských cvičišť patří nesouvislá keřová vegetace, která vyznačuje raná sukcesní stádia vegetace na opakovaně mechanicky narušovaných plochách.