Jádrové území

 

Širší území

 
 

Zaniklá venkovská (lesně zemědělská) krajina vojenského výcvikového prostoru Boletice

Vojenský výcvikový prostor (VVP) Boletice vznikl v roce 1947 jako nástupce vojenského výcvikového tábora Boletice. Vojenský újezd Boletice pak vznikl v roce 1950 jako zvlášť vyčleněné území pro potřeby obrany státu na ploše bezmála 220 km2 v oblasti Šumavské hornatiny a Šumavského podhůří na okrese Český Krumlov. Území je unikátní svou minimální hustotou zalidnění pouze 1,2 obyvatel na km2. Češi, kteří zde před válkou tvořili pouze 1% obyvatelstva, byli vysídleni po německém záboru českých pohraničních území v roce 1938. Německé etnikum bylo vysídleno po druhé světové válce v roce 1945. Většina dnešních obyvatel byla dosídlena později. Ve vojenském újezdu hospodaří státní podnik Vojenské lesy a statky ČR, divize Horní Planá.

Původní krajina s převahou lesů a horského zemědělství se změnila v současnou krajinu, jejíž struktura je podřízena výcviku jednotek pozemních sil ve střelecké a taktické přípravě, v řízení vozidel a překonávání vodní překážky. Významným fenoménem území jsou stanoviště bezlesí na plochách, které byly dříve zemědělsky využívány. Nyní jsou plochy bezlesí v různém stupni sekundární sukcese udržovány vojenskou činností, která se projevuje mechanickým narušováním vegetace a povrchu půdy.

Na cvičištích a střelnicích tak vznikla poměrně pestrá mozaika ploch od mokřadních stanovišť přes vlhké pcháčové louky a mezofilní stanoviště až k lesostepním xerotermním stanovištím. Vysoké přírodovědné hodnoty tohoto území vedly k vyhlášení rozsáhlé evropsky významné lokality Boletice a ptačí oblasti Boletice. Obě území jsou zařazena v síti chráněných území evropského významu NATURA 2000. 

   talčítko foto  talčítko video  talčítko srovnavaci foto