Boletice Klet

Modely krajiny jádrových území

Jádrové území tvoří katastry Jablonec a Polná u Českého Krumlova. Původní krajina horského zemědělství a lesního hospodářství je od konce 40. let 20. století používána výhradně jako vojenský výcvikový prostor.

Cíle

Cílem zpracování archivních a soudobých leteckých snímků bylo vytvořit spojitý náhled na zájmové území a postihnout zásadní změny v jeho vývoji od druhé poloviny 40. let 20. století do současnosti. Vzhledem k faktu, že výsledky slouží výhradně pro interpretační účely a vizualizaci změn, byla metodika zpracování archivních snímků zjednodušena. Dílčí snímky byly umístěny do souřadnicového systému S-JTSK s využitím zpětného protínání (rovnic kolinearity) a vlícovacích bodů, jejichž souřadnice byly odečteny ze soudobého ortofota a výškového modelu dostupných z webové mapové služby Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. Pro účely zobrazení výškové členitosti území byl pak použit výškový vrstevnicový model ZABAGED.

Data a metody

A) Archivní letecké snímky

Letecké měřické snímky zachycující stav území v roce 1947 byly získány z Archivu leteckých měřických snímků ČÚZK. Černobílé snímky velikosti 18 cm x 18 cm byly naskenovány s rozlišením 15 μm. S výjimkou konstanty kamery uvedené na rámu snímku nebyly známy prvky vnitřní orientace (tj. poloha hlavního snímkového bodu a zkreslení objektivu) a pro další zpracování byly zanedbány. Vzhledem k interpretačnímu účelu užití byla vzniklá geometrická zkreslení akceptovatelná. Pro získání prvků vnější orientace byly v každém snímku nalezeny alespoň 4 body identifikovatelné jak v archivním snímku, tak v současném ortofotu. Pomocí rovnic kolinearity byly dopočteny souřadnice středu promítání a sklony snímků. Snímky byly dále ortorektifikovány nad výškovým vrstevnicovým modelem ZABAGED. Ten byl následně využit i pro 3D vizualizaci krajiny z roku 1947. Pro zpracování byl použit software PCI Geomatica, ArcMap a ArcScene.

B) Současné ortofoto

Současné ortofoto je zobrazeno pomocí webové mapové služby ČÚZK nad stejným způsobem zpřístupněným 3D gridovým modelem odvozeným z dat leteckého laserového skenování s využitím softwaru firmy ESRI.

Výsledky

Na prvním detailu vytvořeného 3D modelu je zachycen zánik sídla Veselí. Druhý detail ukazuje postupné rozšiřování lesa severně od obce Polná na Šumavě.

bo det1 50 zmenseno  bo det1 2018 zmenseno 
1947 2018

 Detail severní části k.ú. Polná se zaniklým sídlem Veselí

 

 

bo det2 50 zmenseno  bo det2 2018 zmenseno 
1947 2018

Detail jižní části k.ú. Polná na Šumavě

 

Použitá literatura a zdroje