Boletice Klet

Vývoj využití krajiny

Lucie Kupková, Lukáš Brůha

Cíle

Cílem bylo porovnat využití krajiny přibližně v polovině 19. století na základě map stabilního katastru a současné využití krajiny a vyhodnotit změny.

Data a metody

Pro první časový horizont byly použity barevné rastrové kopie tzv. císařských povinných otisků map stabilního katastru Čech. Jedná se o mapy z let 1826-1843. Na rozdíl od tzv. originálních map stabilního katastru zachycují původní stav krajiny bez dodatečného zákresu pozdějších změn (viz http://geoportal.cuzk.cz). Rastrové mapy byly georeferencovány a mozaikovány v programu ArcView.

Jako podklad pro mapy současného stavu krajiny byly staženy katastrální mapy z Registru územní identifikace adres a nemovitostí (RÚIAN) - https://www.cuzk.cz/Uvod/Produkty-a-sluzby/RUIAN/RUIAN-(1).aspx. Protože obsahovaly velké množství chyb v kategoriích využití krajiny/půdy, byla data opravena s využitím aktuálního ortofota ČÚZK. To bylo přes službu WMS připojeno do ArcGIS. Pro mapové výstupy a hodnocení změn byla použita zjednodušená legenda (současný katastr eviduje pouze základní kategorie využití půdy).

Výsledky

Rozmístění kategorií využití krajiny v obou časových horizontech ukazuje obrázek 1, změny jsou kvantifikovány v tab. 1.

 

Obrázek 1: Změny využití krajiny mezi lety 1826 (stabilní katastr) a 2018 (současný katastr)

Boletice vyuziti krajiny zmenseno

 

Tabulka 1: Změny využití krajiny mezi lety 1826 (stabilní katastr) a 2018 (současný katastr)

 Kategorie využití půdy 

 rozloha 1836 [%] 

 rozloha 2018 [%] 

 změna [%] 
zastavěné plochy 0,25 0,01 -0,24
ostatní plochy 1,74 0,90 -0,84
vodní plochy 0,36 0,37 0,01
lesní plochy 24,07 47,81 23,74
orná půda 25,86 0,00 -25,86
trvalé travní porosty 47,41 50,92 3,51
trvalé kultury 0,31 0,00 -0,31

 

Boletice jsou specifickým modelovým územím, které zcela změnilo svoje původní využití. V roce 1950 byl v tomto území vyhlášen vojenský výcvikový prostor a je tedy využíváno k vojenským účelům. Současná krajina má ze 100 % dnes ostatní nebo spíše „specifické“ využití (výcvik jednotek pozemních sil ve střelecké a taktické přípravě, v řízení vozidel a překonávání vodní překážky). Došlo k podstatnému utlumení zemědělského využívání krajiny, orná půda byla přeměněna na trvalé travní porosty nebo zalesněna (rozloha lesních ploch se zvýšila významně, o téměř 24 %).

Trvalé travní porosty v současnosti pokrývají polovinu území a lesy téměř celou druhou jeho polovinu. Zásadně poklesla rozloha zastavěných ploch, obyvatelstvo bylo vysídleno, sídla, která se v území dříve nacházela, zanikla a zbylé domy slouží vojenským účelům. Zanikla původní lesně – zemědělská krajina, v průběhu 68 let, kdy se zde vojenský prostor nachází, se lesy propojily a zvětšily a orná půda byla zatravněna.

 Použitá literatura a zdroje

  • Rastrové mapy stabilního katastru použité k vektorizaci: Český úřad zeměměřictví a katastru – ČÚZK.
  • Současné katastrální mapy – RÚIAN ČÚZK.
  • Ortofota použitá k aktualizaci a opravám současné katastrální mapy – WMS služba ČÚZK.