Boletice Klet

Land cover flows

Land cover flows | Stabilní krajinné prvky

Tomáš Janík

Nahlížení na změny krajinného pokryvu pomocí konceptu Land cover flows (v mapě a dále také jen jako LCF) umožňuje nejen získat informaci o kategoriálních změnách krajinného pokryvu, ale poskytuje i informaci o procesu, který proběhl (Feranec et al. 2010). Díky tomu lze proces identifikovat a interpretovat a také plochu, na které probíhá, kvantifikovat a lokalizovat (EEA 2007).

Cíle

Použitím LCF lze názorně vizualizovat a dále také interpretovat krajinné procesy probíhající v daném území mezi dvěma či více časovými horizonty. Cílem analýz LCF je tak interpretovat vývoj krajinného pokryvu ve sledovaném období. Dále byla provedena interpretace změny vegetace ve vybraných biotopech.

Data a metody

Land cover flows byly hodnoceny na základě dat vytvořených vektorizací barevných rastrových kopií tzv. císařských povinných otisků map Stabilního katastru popisující stav krajiny v polovině 19. století a aktuální stav využití území byl vytvořen s využitím katastrálních map a aktuálního ortofota ČÚZK (blíže viz metodika v oddílu „Vývoj využití území“). Tyto dva datové sety popisující využití krajiny v polovině 19. století a v současnosti (2018) vstupovaly do analýzy land cover flows.

Pro potřeby analýzy získala každá třída krajinného pokryvu svůj kód (viz tab. 1). V prostředí software ArcGIS 10.6 (ESRI) pak došlo k překryvu datové vrstvy znázorňující krajinný pokryv vektorizovaný z map Stabilního katastru a ze současnosti. Pomocí funkce Union byly obě vrstvy protnuté za vzniku nové datové vrstvy, která pro každou plochu (polygon) nese pomocí kódu informaci o využití krajiny z obou použitých zdrojových datových setů (Stabilní katastr, současnost). Díky tomu lze zjistit, kde k jakým procesům došlo (kde se jaká třída proměnila v kterou) a také jak jsou plošně rozsáhlé. Kvůli velkému množství možných kombinací byly v mapě zobrazeny pouze LCF s rozlohou větší než 0,2 km2.

Zhodnocení změn flóry a vegetace ve vybraných biotopech probíhalo pomocí terénního výzkumu.

Tabulka 1: Třídy krajinného pokryvu a jejich kódy

 Krajinný pokryv

 Legenda 

 Zastavěné plochy

1

 Vodní plochy

2

 Lesní plochy

3

 Orná půda

4

 Trvalý travní porost 

5

 Trvalé kultury

6

 Opuštěná půda

7

 Ostatní plochy

8

Výsledky

Boletice jsou součástí Šumavy, tedy horské oblasti, kde v minulosti docházelo k bohaté zemědělské činnosti. Vlivem politických změn a následného odsunu německého obyvatelstva a vzniku vojenského újezdu docházelo k opouštění krajiny. To je patrné i v zaznamenaných změnách. Celkem se změnilo 49 % krajinného pokryvu území, tedy 10,5 km2 z 21,3 km2. Největší změna probíhala z orné půdy na trvalé travní porosty (3,8 km2) a z trvalých travních porostů na lesní plochy (3,7 km2). V menší míře se měnila orná půda na les (1,7 km2) a v některých místech se les měnil na trvalý travní porost (0,5 km2). Bývalá sídla (návsi, ulice, silnice) byla často vedena jako ostatní plochy, ty se proměnily nejvíce v trvalý travní porost (0,2 km2).

Boletice

  

Tabulka 2: Land cover flows mezi podklady Stabilního katastru a současností s rozlohou nad 0,2 km2.

 LCF

 rozloha (km2

 rozloha (% území) 

 rozloha (% LCF) 

 z orné půdy na trvalý travní porost

3,81

17,88

36,39

 z trvalého travního porostu na lesní plochy 

3,74

17,55

35,73

 z orné půdy na lesní plochy

1,66

7,76

15,80

 z lesních ploch na trvalý travní porost

0,49

2,28

4,64

 z ostatních ploch na trvalý travní porost

0,21

0,99

2,02

 

Literatura