Český les

Současný krajinný ráz krajiny Českého lesa

Charakteristika krajinného rázu | Krajina pohraničního pásma v Sudetech

Současný krajinný rázVýznam charakteristik krajinného rázu | Fotogalerie

Zdeněk Lipský

Specifický a jedinečný krajinný ráz Českého lesa utváří především jeho reliéf táhlých svahů a oblých hřbetů s mohutným horizontálním, ale malým vertikálním rozsahem, a převládající krajinný pokryv rozsáhlých smrkových lesů. Krajina je extenzivně využívaná a minimálně osídlená. Krajinnou matrici tvoří smrkové lesy, místy se vyskytují ostrůvkovité zbytky pralesních bučin. Na okrajích lesů nebo solitérně či ve skupinkách a liniích na opuštěné zemědělské půdě rostou náletové dřeviny bříza, vrba jíva a javor klen.

V prostoru zaniklých sídel Jedlina, Zadní Zahájí se rozkládají rozsáhlé extenzivně využívané travní porosty – louky a pastviny se sporadickým výpasem dobytka. Krajinný ráz dotvářejí lesní asfaltové silničky, dnes využívané kromě odvozu dřeva jako cyklotrasy, a nevelké enklávy uprostřed lesů s existujícími (lovecký zámeček a lesní kaple Ostrůvek) nebo zaniklými (bývalá hájovna Rendezvous) stavbami.

Pohledové horizonty jsou většinou uzavřené lesem, jen místy jsou delší výhledy na osídlenou kulturní krajinu na bavorské straně státní hranice. Genius loci značně opuštěné zádumčivé krajiny na české straně státní hranice utvářejí zbytky opuštěných a zaniklých sídel, které se neuplatňují v celkovém pohledu, ale až v pohledovém detailu místa. Zaniklá sídla další zaniklé objekty jsou dokumentované na řadě informačních tabulí a pietními připomínkami.

Charakteristickým znakem zmaru a opuštěnosti krajiny jsou nečetné ruiny kostelů (Nové Domky, Světce). Vodní prvek krajiny představují zpravidla neupravené potoky v přírodě blízkém stavu a menší lesní rybníčky nebo rybníčky na odlesněných enklávách (Huťský rybník, Ostrůvek, Zadní Zahájí). Rašeliniště jsou většinou skrytá v lesích a vizuálně se v krajinném rázu neuplatňují.