Český les

Historické změny vegetace

Jaroslav Vojta

Cíle

Cílem bylo zjistit jakému typu využití krajiny koncem 19. století odpovídají současné biotopy zjištěné mapováním NATURA 2000.

Data a metody

Stav krajiny v polovině 19. století zobrazuí data vytvořená vektorizací barevných rastrových kopií tzv. císařských povinných otisků map Stabilního katastru.

Mapa aktuální vegetace je přejata z mapování NATURA 2000 (http://www.nature.cz/natura2000-design3). Obě vektorové vrstvy byly překryty (intersect). Jsou prezentovány generalizované mapy a grafy s vypočtenými podíly historického land use na současných biotopech NATURA 2000.

Výsledky: Travinná vegetace

Travinná vegetace jádrového území je ze zhruba poloviny kontinuální (graf 1, mapa 1), přitom se jedná zejména o vlhké louky a přechodová rašeliniště v rámci NPP Na Požárech jižně bývalé obce Jedlina. Velká část současných lučních biotopů vznikla na bývalé orné půdě v souvislosti s vysídlením pohraničí. Nápadný je rozdíl mezi enklávami Jedliny a Staté Knížecí Huti, je však pravděpodobně zapříčiněný rozdílným přístupem dvou různých mapovatelů k hodnocení biotopů Natura 2000.

Změny vegetace

Mapa 1: Travinná vegetace podle NATURA 2000 (viz tab. 1) na podkladě historického land use.

 

Změny vegetace

Graf 1: Procentuelní podíl historického využití krajiny v současné vegetaci trávníků
(šrafovaně je vyznačen podíl méně reprezentativních lokalit).

 

biotop

lesy

pastviny a louky

pole

voda

zahrady

zástavba

ostatní

Celková rozloha [m2]

T1.1

6.6%

25.3%

63.3%

 

0.1%

0.6%

4.2%

610283.2

T1.10

 

100.0%

         

346.1

T1.4

 

86.8%

13.1%

     

0.0%

14350.6

T1.5

1.3%

93.8%

3.0%

0.8%

0.1%

0.5%

0.6%

142348.4

T1.6

2.4%

84.5%

12.1%

0.1%

 

0.4%

0.4%

12514.8

T2.3

5.9%

80.2%

13.0%

0.0%

0.0%

0.2%

0.7%

128743.2

podíl na celkové rozloze

5.5%

45.6%

45.2%

0.1%

0.1%

0.5%

3.0%

908586.3

 

Tabulka 1: Procentuelní podíl historického využití krajiny v současné vegetaci bezlesých biotopů.

 

Výsledky: Lesy

V oblasti jádrového území se zřejmě udržela zemědělská výroba i přes likvidaci sídel, mnoho nových lesů proto nevzniklo (mapa 2, graf 2, tab. 2). Vyjímkou jsou lesy na místě zaniklé vsi Jedlina, které byly mapovány jako lužní nebo suťové lesy.

Změny vegetace

 Mapa 2: Lesní vegetace podle NATURA 2000 (viz tab. 2)  na podkladě historického land use

 

Změny vegetace

Graf 2: Procentuelní podíl historického využití krajiny v současné vegetaci mezofilních lesů
(šrafovaně je vyznačen podíl méně reprezentativních lokalit).

 

biotop

lesy

pastviny a louky

pole

voda

zahrady

zástavba

ostatní

Celková rozloha [m2]

L10.4

100.0%

           

37889.8

L2.2

59.3%

33.4%

5.7%

 

0.1%

0.3%

1.2%

62737.9

L4

 

51.2%

26.5%

2.5%

0.8%

4.7%

14.4%

43065.7

L5.1

100.0%

           

10418.5

L5.4

97.5%

2.0%

0.2%

     

0.2%

289701.0

L9.2

95.9%

3.9%

0.1%

0.1%

   

0.0%

444317.0

podíl na celkové rozloze

89.4%

7.4%

1.8%

0.2%

0.1%

0.3%

0.8%

888129.9

 

Tabulka 2: Procentuelní podíl historického využití krajiny v současné vegetaci lesních biotopů.

 

Použitá literatura a zdroje

  • Guth J. (2002): Metodiky mapování biotopů soustavy Natura 2000 a Smaragd (metodiky podrobného a kontextového mapování).- AOPK ČR, Praha.
  • Chytrý M., Kučera T., Kočí M., Grulich V., Lustyk P. [eds.] (2010): Katalog biotopů České republiky - AOPK ČR, Praha.
  • Lustyk P., Guth J. (2009): Metodika aktualizace vrstvy mapování biotopů. AOPK ČR, Praha.
  • Data mapování Natura 2000 AOPK ČR, Praha.