Český les

Modely krajiny jádrových území

Markéta Potůčková, Eva Štefanová

Jádrové území tachovské části Sudet tvoří katastry Jedlina a Stará Knížecí Huť. Vývoj krajiny výrazně poznamenaly historické události 20. století, kdy území, jehož hospodářství bylo založeno na sklářské výrobě a lesnictví, bylo po druhé světové válce prakticky vysídleno a většina osad zanikla. Hospodářská funkce krajiny tak zanikla a příhraniční pásmo mělo využití primárně vojenské. Během více jak 40 let, kdy bylo území nepřístupné, zde vznikly cenné ekosystémy (lesní, mokřadní) vyžadující citlivý ochranářský přístup. Po pádu železné opony se v území obnovila těžba dřeva i přeshraniční turistika.

Cíle

Cílem zpracování archivních a soudobých ortofot bylo vytvořit náhled na zájmové území a postihnout zásadní změny v jeho vývoji mezi dvěma časovými horizonty - 50. lety 20. století a současností.

Data a metody

A) Ortofoto z 50. let

Ortofota z roku 1954 byla poskytnuta Českou informační agenturou životního prostředí Cenia. Pro 3D vizualizaci byla promítnuta na výškový vrstevnicový model ZABAGED. Pro zpracování byl použit software ArcMap a ArcScene.

B) Současné ortofoto

Současné ortofoto, které bylo získáno z Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, je zobrazeno nad výškovým vrstevnicovým modelem ZABAGED. Pro zpracování byl využit software firmy ESRI.

Výsledky

Na snímku z roku 1954 jsou patrné pozůstatky dnes zaniklých obcí Jedlina a Nová Huť. V neobývaném a hospodářsky nevyužívaném příhraničním pásmu došlo k výraznému rozšíření lesních ploch, zániku cestní sítě a enkláv využívaných pro pastvu a samozásobitelské zemědělství. Dnešní funkce území je převážně přírodoochranná. Z ekonomického hlediska je důležitá těžba dřeva a hospodaření na loukách (pasení dobytka a sečení trávy). Jiné zemědělské využití krajina nemá. Rostoucí význam má přeshraniční turistika, i když zatím v této zájmové oblasti není podpořena větší infrastrukturou např. ve formě ubytovacích kapacit (v modelovém území se nachází jediné větší sídlo Stará Knížecí Huť).

Modely krajiny
1954
 
Modely krajiny
2019

 

Katastrální území Jedlina a Stará Knížecí Huť v letech 1954 a 2019

Podkladová data © ČÚZKOrtofoto ČR, 2017 / 2018 © Český úřad zeměměřický a katastrální, www.cuzk.cz

  

Použitá literatura a zdroje

  • ŠAFÁŘ, Václav a Lenka TLAPÁKOVÁ. Alternative Methods of the Processing of Archival Aerial Photos. Geodetický a kartografický obzor / Geodetic and Cartographic Review, 2016, 62 (12), 253-257, ISSN 1805-7446.
  • Ortofoto z 50. let 20. století vytvořené v rámci projektu „Národní inventarizace kontaminovaných míst“, CENIA (2009 – 2012) http://cenia.cz/__C12572160037AA0F.nsf/showProject?OpenAgent&PID=CPRJ7RCKSQQ7&cat=about
  • Ortofoto ČR z r. 2017 / 2018, © Český úřad zeměměřický a katastrální, http://www.cuzk.cz