Český les

Místa paměti a paměťové instituce

Martina Tůmová

Paměťové instituce uchovávají a předávají informace o minulosti a proměnách místní krajiny. Zahrnují primárně muzea nebo samostatné stálé expozice, v širším významu pak archivy a sbírky, které obsahují a spravují související archivní dokumenty. Zejména muzea pak lze definovat jako instituce, které získávají, uchovávají a zkoumají; zprostředkují a vystavují hmotné doklady o člověku a jeho prostředí za účelem studia, výchovy a potěšení (více viz Dolák 2013; Šobáňová 2012; Matero 2008).

Cíle

S využitím příkladu muzejních expozic vytvořit základní přehled a typologii paměťových institucí, které se nacházejí v širších hranicích zájmového území nebo se ve svých expozicích k zájmovému území vztahují.

Data a metody

Seznam paměťových institucí byl vytvořen zejména na základě rešerše elektronických informačních zdrojů. Z tohoto důvodu jej není možné považovat za zcela kompletní (existuje mnoho zejména soukromých sbírek, které se prostřednictvím internetu téměř neprezentují), avšak pro naplnění cílů projektu jej lze považovat za dostatečně validní.

V první fázi byla vytvořena databáze lokálních expozic vycházející z informací o českých muzeích poskytovaných Asociací muzeí a galerií ČR. Získané údaje byly dále doplněny informacemi dostupnými z popularizačních webových projektů „Do muzea!“ a „Muzeum.cz“. Ve druhé fázi byly expozice vyhledávány podle hlavních lokalit v zájmových územích, tedy podle větších měst s více než tisíci obyvateli. Výsledná databáze obsahuje bližší informace k jednotlivým paměťovým institucím – adresu, GPS lokalizaci, odkaz na web instituce.

Paměťové instituce (muzea a jednotlivé expozice) byly poté analyzovány s ohledem na zaměření expozic a sbírek, které jsou v nich uloženy a prezentovány veřejnosti. Expozice byly rozděleny do dvou základních kategorií:

  1. podle vztahu k přeměně krajiny v zájmovém území (v mapě vyjádřeny sklonem mapové značky) na ty, které:
  • se přímo vztahují k zájmovému území a prezentují minulost a proměny místní krajiny v zájmovém území;
  • nepřímo, resp. pouze volně, prezentují minulost a proměny krajiny v zájmovém území (např. městská muzea, neprezentují konkrétní proměnu krajiny).
  1. podle měřítkové úrovně (v mapě vyjádřeny velikostní mapové značky) na ty, které představují: 
  • instituce lokálního významu;
  • instituce regionálního významu.

V posledním kroku byly sbírky a expozice charakterizovány z obsahového hlediska a zaměření. Mapové značky pomocí barev zachycují maximálně tři nejtypičtější témata, kterým se expozice věnují.

 

Mapa: Muzejní expozice v zájmovém území Český les

Český les

 

Tabulka: Přehled expozic zobrazených na mapě zájmového území

Lokalita

Název expozice

Webové stránky muzea / expozice

Rozvadov

1. Muzeum pohraniční stráže

http://www.rozvadov.cz/vitame-vas/turistika/muzea-ochrany-statni-hranice-v-rozvadove/

2. Muzeum železné opony Rozvadov

http://muzeumrozvadov.eu/

Kladruby

3. Regionální muzeum Kladrubska

http://www.muzeumkladruby.cz/

4. Muzeum československého opevnění

https://www.klaster-kladruby.cz/cs/tipy-na-vylet/4792-muzeum-ceskoslovenskeho-opevneni

Tachov

Muzeum Českého lesa v Tachově

http://www.muzeum.tachov.cz

Přimda

Městské muzeum Přimda

www.mestoprimda.cz

Halže

Vesnické muzeum Halže

http://www.tachovsko.com/vesnicke-muzeum-halze.html

Planá

Hornické muzeum Štola Ondřej Šlik

http://www.muplana.cz/muplana_soubory/hornicke_muzeum/hornicke_muzeum.htm

Bor

Zámek Bor

http://www.zamekbor.cz/

 

Výsledky

V zájmovém území Český les se nachází celkem devět významných paměťových institucí, které nabízejí různé druhy expozic dostupných široké veřejnosti. Sledované přeměně krajiny v důsledku existence a následného zániku pohraničního pásma se věnuje pět z nich.

Obě rozvadovská muzea dohromady označovaná jako Muzea ochrany státní hranice v Rozvadově se zabývají přímo tématem železné opony. Muzeum železné opony prezentuje toto období minulosti mnoha obrazovými dokumenty, je plné historických fotografií a dobových vyobrazení. Muzeum pohraniční stráže navíc odhaluje také typickou architekturu – nízké domky pohraničníků, a přibližuje, jak vypadal jejich každodenní život.

Kladrubská muzea mají k této problematice rovněž blízko. Regionální dosah má samotné Regionální muzeum v Kladrubech, které kromě tradiční expozic k dějinám regionu věnuje ve svých expozicích pozornost výstavbě lehkého opevnění v českém pohraničí. Zbylé instituce se však zaměřují na jiná regionálně významná témata. Hornictví západních Čech reprezentuje Štola Ondřej Šlik (na katastrálním území obce Planá), která nabízí pohled do jedné z nejstarších rudných štol v Česku, v níž Šlikové objevili naleziště stříbrna. Zemědělské činnosti a nástrojům, které lidé běžně potřebovali ke svému životu se věnují muzea v Přimdě a Halži. Ta jsou také součástí sítě zemědělských muzeí v Česku. Typickou regionální expozici nabízí návštěvnický okruh na zámku v Boru.

Archivní materiály pro tuto oblast je možné nalézt ve Státním oblastním archivu v Plzni, popř. jeho pobočně Státním okresním archivu v Tachově. Vojenské historii se pak věnují blíže vojenské archivy, popř. Archiv bezpečnostních složek.

Použitá literatura a zdroje