Český les

Land cover flows

Land cover flows | Stabilní krajinné prvky | Struktura krajiny

Tomáš Janík

Nahlížení na změny krajinného pokryvu pomocí konceptu Land cover flows (v mapě a dále také jen jako LCF) umožňuje nejen získat informaci o kategoriálních změnách krajinného pokryvu, ale poskytuje i informaci o procesu, který proběhl (Feranec et al. 2010). Díky tomu lze proces identifikovat a interpretovat a také plochu, na které probíhá, kvantifikovat a lokalizovat (EEA 2007).

Cíle

Použitím LCF lze názorně vizualizovat a dále také interpretovat krajinné procesy probíhající v daném území mezi dvěma či více časovými horizonty. Cílem analýz LCF je tak interpretovat vývoj krajinného pokryvu ve sledovaném období. Protikladem k LCF, tedy k plochám, které se změnily (bylo změněno jejich využití), jsou stabilní plochy, které v prvním i druhém sledovaném časovém horizontu měly stejné využití.

Data a metody

Land cover flows byly hodnoceny na základě dat vytvořených vektorizací barevných rastrových kopií tzv. císařských povinných otisků map Stabilního katastru popisující stav krajiny v polovině 19. století a aktuální stav využití území byl vytvořen s využitím katastrálních map a aktuálního ortofota ČÚZK (blíže viz metodika v oddílu „Vývoj využití krajiny“). Tyto dva datové sety popisující využití krajiny v polovině 19. století a v současnosti (2018) vstupovaly do analýzy land cover flows.

Pro potřeby analýzy získala každá třída krajinného pokryvu svůj kód. V prostředí software ArcGIS 10.6 (ESRI) pak došlo k překryvu datové vrstvy znázorňující krajinný pokryv vektorizovaný z map Stabilního katastru a ze současnosti. Pomocí funkce Union byly obě vrstvy protnuté za vzniku nové datové vrstvy, která pro každou plochu (polygon) nese pomocí kódu informaci o využití krajiny z obou použitých zdrojových datových setů (Stabilní katastr, současnost). Díky tomu lze zjistit kde k jakým procesům došlo (kde se jaká třída proměnila v kterou) a také jak jsou plošně rozsáhlé.

Výsledky

Na vybraném území Českého lesa došlo ke změně využití krajiny na necelé čtvrtině rozlohy (24,2 %). Velká část území zůstala po celou sledovanou dobu zalesněná. V důsledku opuštění krajiny, ve které dominantně žili sudetští Němci se její využití extenzifikovalo. Došlo ke snižování intenzity využití. Orná půda zmenšovala svou rozlohu na úkor trvalých travních porostů a lesních ploch. Trvalé travní porosty mizely z největší části ve prospěch lesních porostů. Na druhou stranu docházelo na menší části území i k přeměně lesních ploch na trvalý travní porost.
Český les

 

Tabulka 1 Land cover flows mezi podklady Stabilního katastru a současností.  

 LCF větší než 0,1 km2

 Rozloha km

 Rozloha % LCF 

 Rozloha % území 

 orná půda -> trvalý travní porost

1,46

41,26

9,97

 trvalý travní porost -> lesní plochy

1,14

32,30

7,81

 orná půda -> lesní plochy

0,38

10,69

2,58

 lesní plochy -> trvalý travní porost 

0,10

2,91

0,70

Literatura