Český les

Význam jednotlivých charakteristik krajinného rázu

Charakteristika krajinného rázu | Krajina pohraničního pásma v Sudetech

Současný krajinný rázVýznam charakteristik krajinného rázu | Fotogalerie

Zdeněk Lipský

Charakteristika krajinného rázu

Význam charakteristiky

Charakteristický reliéf málo členěné, zvlněné vrchoviny s dlouhými táhlými svahy, širokými údolími a plochými hřbety

zásadní, určující

Charakteristický krajinný pokryv s krajinnou matricí smrkových lesů, místy přerušovaných plochami extenzivně využívaných travních porostů

zásadní, určující

Minimálně osídlená extenzivně využívaná krajina se stopami zaniklých sídel

zásadní, určující

Artefakty zaniklých německých vesnic a dalších objektů skryté zpravidla v lesích a bujné vegetaci

lokálně zásadní a určující, celkově významná

Pozůstatky existence pohraničního pásma, včetně objektů pohraniční roty, pozorovatelen apod.

významná

Řídká síť úzkých asfaltových, většinou lesních cest, dnes využitých jako cyklotrasy

významná

Nečetné ruiny mohutných kostelů (Nové Domky, Světce) jako memento pohnuté historie tohoto území

doplňující

Četné informační tabule, případně naučné stezky informující o zaniklých osadách a historii území

doplňující

Nečetné malé rybníčky v lesích i ve volné krajině

doplňující