Pardubicko

Detailní fotorealistické modely - stránka obsahuje zkopírovaný obsah pro pracovní verzi

Eva Štefanová, David Maceška 

Cíle

Cílem bylo vytvoření realistického 3D modelu zaniklé vesnice Mušov dle dostupných archivních fotografií a dobových pohlednic.

 

Data a metody

Pro zpracování 3D modelu byla použita následující data:

 • historické fotografie a dobové pohlednice,
 • mapový podklad Topo S-1952,
 • výškový vrstevnicový model ZABAGED,
 • přehledové mapy ČR – přehledky pro ZABAGED, Geoprohlížeč, Geoportál ČÚZK 2018.

Zpracování 3D modelu probíhalo v následujících krocích:

 • Nejprve bylo nutné definovat topografický podklad území pro modelování. To bylo provedeno na základě dat získaných z topografické mapy S-1952. Rozměr modelu bys definován pomocí měřítka na mapovém listu.
 • Jednotlivé budovy byly vytvořeny na základě půdorysu z mapového podkladu. Výsledný model obsahuje 37 budov.
 • Modelování konkrétních textur, oken, vchodů a dalších detailů bylo provedeno na základě historických grafických předloh.
 • Umístění 3D modelu do krajiny bylo provedeno pomocí výškového modelu ZABAGED.
 • Vytvoření interaktivního 3D modelu pomocí webové aplikace Theasys.

Pro zpracování byly použity programy 3dsMax, Blender a Lumion.

 

Výsledky

A) Fotorealistický 3D model obce Mušov a jeho srovnání s archivními fotografiemi

(vlevo je archivní fotografie a vpravo je vytvořený 3D model). 

2 2A
   
3 3A
   
4 4A
   
5 5A
   
6 6A
   
1 1A
  1B

 

B) Video prohlídka výsledného 3D modelu zaniklé obce Mušov

 

C) Interaktivní model zaniklé obce Mušov


Použitá literatura a zdroje

Pardubicko

Modely krajiny jádrových území

Markéta Potůčková, Eva Štefanová

Jádrové území tvoří katastry Čeperka a Stéblová. Rybniční krajina utvářená v 15. a 16. století ustoupila zemědělskému využití, kdy v první polovině 19. století většina rybníků z krajiny zmizela. Obnovení vodních ploch nastalo ve 2. polovině 20. století zatopením pískových lomů.

Cíle

Cílem zpracování archivních a soudobých ortofot bylo vytvořit náhled na zájmové území a postihnout zásadní změny v jeho vývoji mezi dvěma časovými horizonty - 50. lety 20. století a současností.

Data a metody

A) Ortofoto z 50. let

Ortofota z roku 1953 byla poskytnuta Českou informační agenturou životního prostředí Cenia. Pro 3D vizualizaci byla promítnuta na výškový vrstevnicový model ZABAGED. Pro zpracování byl použit software ArcMap a ArcScene.

B) Současné ortofoto

Současné ortofoto, které bylo získáno z Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, je zobrazeno nad výškovým vrstevnicovým modelem ZABAGED. Pro zpracování byl využit software firmy ESRI.

Výsledky

Porovnáním snímků z 50. let 20. a druhé dekády 21. století lze dokumentovat zejména nárůst podílu vodních ploch v zájmové oblasti, které vznikly zejména zatopením pískoven ve 2. polovině 20. století. Nově vzniklá antropogenní jezera se nacházejí i v místech původních rybníků Oplatil a Velká Čeperka (viz např. https://mapy.cz/s/hemolarala). Patrný je i nárůst lesních ploch. Přítomnost poměrně rozsáhlých lesních a vodních ploch posiluje rekreační využití modelového území. Během více jak 60. let došlo k rozvoji zástavby v obou obcích, které jsou z hlediska dojezdnosti výhodně lokalizovány mezi Pardubicemi a Hradcem Králové. Významným prvkem je i vznik průmyslového areálu Malá Čeperka s výrobou prefabrikátů a betonových směsí.

Modely krajiny

 1954
 
Modely krajiny
2018

 

Katasrální území Čeperka a Stéblová v letech 1954 a 2018;

Podkladová data © ČÚZK, Ortofoto ČR, 2017 / 2018 © Český úřad zeměměřický a katastrální, www.cuzk.cz

  

Použitá literatura a zdroje

 • ŠAFÁŘ, Václav a Lenka TLAPÁKOVÁ. Alternative Methods of the Processing of Archival Aerial Photos. Geodetický a kartografický obzor / Geodetic and Cartographic Review, 2016, 62 (12), 253-257, ISSN 1805-7446.
 • Ortofoto z 50. let 20. století vytvořené v rámci projektu „Národní inventarizace kontaminovaných míst“, CENIA (2009 – 2012) http://cenia.cz/__C12572160037AA0F.nsf/showProject?OpenAgent&PID=CPRJ7RCKSQQ7&cat=about
 • Ortofoto ČR z r. 2017 / 2018, © Český úřad zeměměřický a katastrální, http://www.cuzk.cz

Pardubicko

Prostorové modely prezentují převedení informací z reálného světa do digitální podoby. Prostorové modely krajiny předstatvují modely krajiny jádrových území a detailní fotorealistické modely částečně nebo zcela zaniklých objektů.

Prostorové modely krajiny