Boletice Klet

Historické změny vegetace

Jaroslav Vojta

Cíle

Cílem bylo zjistit jakému typu využití krajiny koncem 19. století odpovídají současné biotopy zjištěné mapováním NATURA 2000.

Data a metody

Stav krajiny v polovině 19. století zobrazuí data vytvořená vektorizací barevných rastrových kopií tzv. císařských povinných otisků map Stabilního katastru. Mapa aktuální vegetace je přejata z mapování NATURA 2000 (http://www.nature.cz/natura2000-design3). Obě vektorové vrstvy byly překryty (intersect). Jsou prezentovány generalizované mapy a grafy s vypočtenými podíly historického land use na současných biotopech NATURA 2000.

Výsledky: Travinná vegetace

Historické využití současných travinných společenstev je velmi pestré. Nejčastěji vznikaly na opuštěných polích, kde celkem nepřekvapivě nalezneme převažující podíl mezofilních ovsíkových luk (T1.1), ovšem vznikly zde i jiné typy sekundárních trávníků, včetně těch s potenciálně vysokou biodiverzitou (širokolisté teplomilné trávníky T3.4 a acidofilní teplomilné trávníky T3.5). Travní porosty ve starých zahradách a sadech lze již považovat za kontinuální. Nejvýznamnější biotopy poskytují skalnaté svahy, zejména skalní amfiteátr v lokalitě Nad vinicí (obr. 1). Tam najdeme řadu teplomilných druhů, například Dictamnus albus Cotoneaster integerrimus, Iris aphylla, Stachys recta a další.

Stredohori louky zm

Mapa 1: Travinná vegetace (T1.1, T3.1, T3.3, T3.4 a T3.5) podle NATURA 2000 na podkladě historického land use.

 

Stredohori louky graf zm

Graf 1: Procentuelní podíl historického využití krajiny v současné vegetaci trávníků
(šrafovaně je vyznačen podíl méně reprezentativních lokalit).

 

biotop

lesy

pastviny a louky

pole

veřejné plochy

zahrady

zástavba

celková rozloha [m2]

T1.1

12,87%

7,04%

46,82%

1,91%

31,34%

 

189089,2

T3.1

21,25%

56,93%

0,89%

13,59%

7,28%

0,07%

9927,6

T3.3

7,33%

80,45%

0,27%

1,08%

10,87%

 

17965,9

T3.4

0,35%

28,94%

20,02%

2,69%

47,93%

0,07%

30391,6

T3.5

29,46%

7,61%

56,96%

5,96%

   

4021,0

celkem

11,56%

16,92%

38,61%

2,47%

30,43%

0,01%

251395,3

 

Tabulka 1: Procentuelní podíl historického využití krajiny v současné vegetaci bezlesých biotopů.

 

IMG5349 HDR

Obrázek 1: Nad vinicí – skalnaté svahy s význačnou vegetací, celkový pohled na lokalitu.

 

Výsledky: Lesy

Téměř polovina (44%) lesních biotopů Natura 2000 se nachází na bývalé zemědělské půdě. Původní hospodaření je přitom velice pestré, jedná se o stejným dílem o bývalé travní porosty, zahrady i pole. Bylinné patro odpovídá sekundárnímu charakteru porostů a bývá velice chudé. 

Stredohori lesy zm

 Mapa 2: Lesní vegetace (L3.1, L4, L6.1, L6.4 a L6.5) podle NATURA 2000 na podkladě historického land use.

 

Stredohori lesy graf zm

Graf 2: Procentuelní podíl historického využití krajiny v současné vegetaci mezofilních lesů
(šrafovaně je vyznačen podíl méně reprezentativních lokalit).

 

biotop

lesy

pastviny a louky

pole

veřejné plochy

vodní plochy a toky

zahrady

zástavba

celková rozloha [m2]

L3.1

56.64%

13.01%

14.18%

3.82%

0.03%

12.30%

0.02%

1225041.9

L4

30.17%

29.63%

6.01%

4.91%

 

29.27%

0.01%

142297.1

L6.1

8.14%

41.44%

12.04%

4.26%

 

34.13%

 

9073.0

L6.4

84.74%

3.68%

8.39%

0.75%

 

2.43%

 

112954.0

L6.5

58.22%

13.94%

3.38%

7.00%

 

17.46%

 

8146.7

celkem

55.96%

14.06%

12.89%

3.71%

0.02%

13.33%

0.02%

1497512.7

 

Tabulka 2: Procentuelní podíl historického využití krajiny v současné vegetaci lesních biotopů.

 

IMG5421 HDR

Obrázek 2: Buky indikují chladnější mezoklima na dně kaňonu Labe.

 

Použitá literatura a zdroje

  • Data mapování Natura 2000 AOPK ČR, Praha.
  • Guth J. (2002): Metodiky mapování biotopů soustavy Natura 2000 a Smaragd (metodiky podrobného a kontextového mapování).- AOPK ČR, Praha.
  • Chytrý M., Kučera T., Kočí M., Grulich V., Lustyk P. [eds.] (2010): Katalog biotopů České republiky - AOPK ČR, Praha.
  • Lustyk P., Guth J. (2009): Metodika aktualizace vrstvy mapování biotopů. AOPK ČR, Praha.