Boletice Klet

Modely krajiny jádrových území

Markéta Potůčková, Eva Štefanová

Jádrové území tvoří katastry Dubice, Moravany a Dolní Zálezly. Představuje kulturní zemědělskou krajinu s rozvinutým ovocnářstvím.

Cíle

Cílem zpracování archivních a soudobých leteckých snímků bylo vytvořit náhled na zájmové území a postihnout zásadní změny v jeho vývoji od 30. let 20. století do současnosti. Vzhledem k faktu, že výsledky slouží výhradně pro interpretační účely a vizualizaci změn, byla metodika zpracování archivních snímků zjednodušena. Dílčí snímky byly umístěny do souřadnicového systému S-JTSK s využitím zpětného protínání (rovnic kolinearity) a vlícovacích bodů, jejichž souřadnice byly odečteny ze soudobého ortofota a výškového modelu dostupných z webové mapové služby Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. Pro účely zobrazení výškové členitosti území byl pak použit výškový vrstevnicový model ZABAGED.

Data a metody

A) Archivní letecké snímky

Letecké měřické snímky zachycující stav území v roce 1938 byly získány z Archivu leteckých měřických snímků ČÚZK. Černobílé snímky velikosti 18 cm x 18 cm byly naskenovány s rozlišením 15 μm. S výjimkou konstanty kamery uvedené na rámu snímku nebyly známy prvky vnitřní orientace (tj. poloha hlavního snímkového bodu a zkreslení objektivu) a pro další zpracování byly zanedbány. Vzhledem k interpretačnímu účelu užití byla vzniklá geometrická zkreslení akceptovatelná. Pro získání prvků vnější orientace byly v každém snímku nalezeny alespoň 4 body identifikovatelné jak v archivním snímku, tak v současném ortofotu. Pomocí rovnic kolinearity byly dopočteny souřadnice středu promítání a sklony snímků. Snímky byly dále ortorektifikovány nad výškovým vrstevnicovým modelem ZABAGED. Ten byl následně využit i pro 3D vizualizaci krajiny z roku 1936. Pro zpracování byl použit software PCI Geomatica, ArcMap a ArcScene.

B) Ortofoto z 50. let

Ortofota z roku 1953 byla poskytnuta Českou informační agenturou životního prostředí Cenia. Pro 3D vizualizaci byla promítnuta na výškový vrstevnicový model ZABAGED. Pro zpracování byl použit software ArcMap a ArcScene.

C) Archivní letecké snímky z 80. let

Letecké měřické snímky zachycující stav území v roce 1989 pocházejí z Archivu leteckých měřických snímků ČÚZK. Černobílé snímky velikosti 23 cm x 23 cm byly naskenovány s rozlišením 0,015 mm. Jejich zpracování bylo stejné jako v případě snímků z roku 1938.

D) Současné ortofoto

Současné ortofoto, které bylo získáno z Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, je zobrazeno nad výškovým vrstevnicovým modelem ZABAGED. Pro zpracování byl využit software firmy ESRI.

Výsledky

Vytvořené modely dokumentují změny hospodaření v modelovém území – změnu mozaiky zemědělských ploch ve větší celky v 50. letech, výrazné navýšení podílu lesních ploch zejména v katastrálním území Dolní Zálezly mezi 50. a 80. lety 20. století. V nedávné době pak růst zástavby zejména v zázemí obce Dubice. Ve 20. století se vzhledem k příznivým půdním a klimatickým podmínkám v této oblasti rozšířilo ovocnářství – pěstování jablek, hrušek, třešní a ořechů. Ovocné sady byly ale po roce 1990 vesměs zlikvidovány a přeměněny na ornou půdu nebo trvalé travní porosty. Jen malá část zemědělské půdy dnes leží ladem a zarůstá křovinatými porosty. Údolí Labe je významným dopravním koridorem, vede zde rychlíková železniční trať z Prahy do Ústí nad Labem a Německa a hlavní silnice z Prahy do Ústí.

stredohori 38 zm stredohori 50 zm
1938 1953

 

stredohori 89 zm stredohori 2019 zm
1989 2018

 

Celkový pohled na katastrální území Dubice, Moravany a Dolní Zálezly.

Podkladová data © ČÚZK, Ortofoto ČR, 2017 / 2018 © Český úřad zeměměřický a katastrální, www.cuzk.cz.

Použitá literatura a zdroje