Boletice Klet

Vegetační charakteristika

Jaroslav Vojta

Cíle

Zmapování a charakteristika aktuální vegetace na základě výsledků mapování Natura 2000.

Data a metody

Mapa aktuální vegetace Natura 2000 (http://www.nature.cz/natura2000-design3) byla generalizována pomocí ad hoc vytvořené sítě o velikosti buňky 1 km2. Výsledné mapy zobrazují presenci jednotlivých pro území charakteristických biotopů nebo jejich skupin v rámci čtverce. Mapy rozšíření biotopů jsou založeny na výskytech biotopů s reprezentativností A nebo B podle metodiky mapování biotopů (Guth, 2002) případně V nebo P podle metodiky aktualizace vrstvy mapování biotopů (Lustyk a Guth, 2009). Dále byla vytvořena mapa diversity biotopů, tj. počet biotopů ve čtverci. Nejsou uvažovány podjednotky.

Výsledky 

Diverzita biotopů

České středohoří

Obr. 1: Diverzita biotopů

Rozšíření význačných biotopů
České středohoří České středohoří
 Obr. 2: Rozšíření suťových lesů  Obr. 3: Rozšíření květnatých bučin

 

České středohoří České středohoří
Obr. 4: Rozšíření suchých acidofilních doubrav Obr. 5: Rozšíření skalních biotopů

 

České středohoří České středohoří

Obr. 6: Rozšíření střídavě vlhkých
bezkolencových luk

Obr. 7: Rozšíření úzkolistých suchých trávníků

 

České středohoří České středohoří

Obr. 8: Rozšíření širokolistých suchých trávníků

Obr. 9: Rozšíření brusnicové vegetace
skal a drolin

Použitá literatura a zdroje

  • Guth J. (2002): Metodiky mapování biotopů soustavy Natura 2000 a Smaragd (metodiky podrobného a kontextového mapování).- AOPK ČR, Praha.
  • Chytrý M., Kučera T., Kočí M., Grulich V., Lustyk P. [eds.] (2010): Katalog biotopů České republiky.- AOPK ČR, Praha.
  • Lustyk P., Guth J. (2009): Metodika aktualizace vrstvy mapování biotopů. AOPK ČR, Praha.
  • Data mapování Natura 2000 AOPK ČR, Praha.