České středohoří

Land cover flows

Land cover flows | Stabilní krajinné prvky | Struktura krajiny

Tomáš Janík

Nahlížení na změny krajinného pokryvu pomocí konceptu Land cover flows (v mapě a dále také jen jako LCF) umožňuje nejen získat informaci o kategoriálních změnách krajinného pokryvu, ale poskytuje i informaci o procesu, který proběhl (Feranec et al. 2010). Díky tomu lze proces identifikovat a interpretovat a také plochu, na které probíhá, kvantifikovat a lokalizovat (EEA 2007).

Cíle

Použitím LCF lze názorně vizualizovat a dále také interpretovat krajinné procesy probíhající v daném území mezi dvěma či více časovými horizonty. Cílem analýz LCF je tak interpretovat vývoj krajinného pokryvu ve sledovaném období. Protikladem k LCF, tedy k plochám, které se změnily (bylo změněno jejich využití), jsou stabilní plochy, které v prvním i druhém sledovaném časovém horizontu měly stejné využití.

Data a metody

Land cover flows byly hodnoceny na základě dat vytvořených vektorizací barevných rastrových kopií tzv. císařských povinných otisků map Stabilního katastru popisující stav krajiny v polovině 19. století a aktuální stav využití území byl vytvořen s využitím katastrálních map a aktuálního ortofota ČÚZK (blíže viz metodika v oddílu „Vývoj využití krajiny“). Tyto dva datové sety popisující využití krajiny v polovině 19. století a v současnosti (2018) vstupovaly do analýzy land cover flows.

Pro potřeby analýzy získala každá třída krajinného pokryvu svůj kód. V prostředí software ArcGIS 10.6 (ESRI) pak došlo k překryvu datové vrstvy znázorňující krajinný pokryv vektorizovaný z map Stabilního katastru a ze současnosti. Pomocí funkce Union byly obě vrstvy protnuté za vzniku nové datové vrstvy, která pro každou plochu (polygon) nese pomocí kódu informaci o využití krajiny z obou použitých zdrojových datových setů (Stabilní katastr, současnost). Díky tomu lze zjistit kde k jakým procesům došlo (kde se jaká třída proměnila v kterou) a také jak jsou plošně rozsáhlé. Kvůli velkému množství možných kombinací byly v mapě zobrazeny pouze LCF s rozlohou větší než 0,2 km2.

Výsledky

Z celkové rozlohy 6,8 km2 došlo ke změně na bezmála 53 % území, tedy méně než polovina území zůstala co do využití stabilní. Dominantním procesem bylo zarůstání, extenzifikace původně zemědělské krajiny, na které vznikl během sledovaného období les. Lesní plochy vznikly z orné půdy (0,6 km2), trvalých kultur (0,6 km2) a trvalého travního porostu (0,5 km2). Kromě toho probíhaly změny mezi zemědělskými třídami krajinného pokryvu. Intenzivnější obdělávání orné půdy se změnilo v trvalé travní porosty (0,5 km2) a trvalé kultury (0,2 km2).

Vybraná oblast v České Středohoří se významněji proměnila a změny vedly k extenzifikaci využití – původně zemědělsky využitá krajiny se změnila v lesní plochy a orná půda v trvalý travní porost a trvalé kultury.  CS LCF

Tabulka 1 Land cover flows mezi podklady Stabilního katastru a současností. 

LCF

rozloha (km2)

rozloha (% území)

rozloha (% LCF)

orná půda -> lesní plochy

0,60

8,88

16,84

trvalé kultury -> lesní plochy

0,57

8,46

16,03

trvalý travní porost -> lesní plochy

0,53

7,83

14,85

orná půda -> trvalý travní porost

0,53

7,78

14,74

orná půda -> trvalé kultury

0,22

3,27

6,19

Literatura