Pardubicko

Modely krajiny jádrových území

Markéta Potůčková, Eva Štefanová

Jádrové území tvoří katastry Čeperka a Stéblová. Rybniční krajina utvářená v 15. a 16. století ustoupila zemědělskému využití, kdy v první polovině 19. století většina rybníků z krajiny zmizela. Obnovení vodních ploch nastalo ve 2. polovině 20. století zatopením pískových lomů.

Cíle

Cílem zpracování archivních a soudobých ortofot bylo vytvořit náhled na zájmové území a postihnout zásadní změny v jeho vývoji mezi dvěma časovými horizonty - 50. lety 20. století a současností.

Data a metody

A) Ortofoto z 50. let

Ortofota z roku 1953 byla poskytnuta Českou informační agenturou životního prostředí Cenia. Pro 3D vizualizaci byla promítnuta na výškový vrstevnicový model ZABAGED. Pro zpracování byl použit software ArcMap a ArcScene.

B) Současné ortofoto

Současné ortofoto, které bylo získáno z Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, je zobrazeno nad výškovým vrstevnicovým modelem ZABAGED. Pro zpracování byl využit software firmy ESRI.

Výsledky

Porovnáním snímků z 50. let 20. a druhé dekády 21. století lze dokumentovat zejména nárůst podílu vodních ploch v zájmové oblasti, které vznikly zejména zatopením pískoven ve 2. polovině 20. století. Nově vzniklá antropogenní jezera se nacházejí i v místech původních rybníků Oplatil a Velká Čeperka (viz např. https://mapy.cz/s/hemolarala). Patrný je i nárůst lesních ploch. Přítomnost poměrně rozsáhlých lesních a vodních ploch posiluje rekreační využití modelového území. Během více jak 60. let došlo k rozvoji zástavby v obou obcích, které jsou z hlediska dojezdnosti výhodně lokalizovány mezi Pardubicemi a Hradcem Králové. Významným prvkem je i vznik průmyslového areálu Malá Čeperka s výrobou prefabrikátů a betonových směsí.

Modely krajiny

 1954
 
Modely krajiny
2018

 

Katasrální území Čeperka a Stéblová v letech 1954 a 2018;

Podkladová data © ČÚZK, Ortofoto ČR, 2017 / 2018 © Český úřad zeměměřický a katastrální, www.cuzk.cz

  

Použitá literatura a zdroje

  • ŠAFÁŘ, Václav a Lenka TLAPÁKOVÁ. Alternative Methods of the Processing of Archival Aerial Photos. Geodetický a kartografický obzor / Geodetic and Cartographic Review, 2016, 62 (12), 253-257, ISSN 1805-7446.
  • Ortofoto z 50. let 20. století vytvořené v rámci projektu „Národní inventarizace kontaminovaných míst“, CENIA (2009 – 2012) http://cenia.cz/__C12572160037AA0F.nsf/showProject?OpenAgent&PID=CPRJ7RCKSQQ7&cat=about
  • Ortofoto ČR z r. 2017 / 2018, © Český úřad zeměměřický a katastrální, http://www.cuzk.cz