Boletice Klet

Vývoj využití krajiny

Lucie Kupková, Lukáš Brůha, Otomar Gottstein, Jan Hořínek

Cíle

Cílem bylo porovnat využití krajiny přibližně v polovině 19. století na základě map stabilního katastru a současné využití krajiny a vyhodnotit změny.

Data a metody

Pro první časový horizont byly použity barevné rastrové kopie tzv. císařských povinných otisků map stabilního katastru Čech. Jedná se o mapy z let 1826-1843. Na rozdíl od tzv. originálních map stabilního katastru zachycují původní stav krajiny bez dodatečného zákresu pozdějších změn (viz http://geoportal.cuzk.cz). Rastrové mapy byly georeferencovány a mozaikovány v programu ArcView.

Jako podklad pro mapy současného stavu krajiny byly staženy katastrální mapy z Registru územní identifikace adres a nemovitostí (RÚIAN) - https://www.cuzk.cz/Uvod/Produkty-a-sluzby/RUIAN/RUIAN-(1).aspx. Protože obsahovaly velké množství chyb v kategoriích využití krajiny/půdy, byla data opravena s využitím aktuálního ortofota ČÚZK. To bylo přes službu WMS připojeno do ArcGIS. Pro mapové výstupy a hodnocení změn byla použita zjednodušená legenda (současný katastr eviduje pouze základní kategorie využití půdy).

Výsledky

Rozmístění kategorií využití krajiny v obou časových horizontech ukazuje obrázek 1, změny jsou kvantifikovány v tab. 1.

 

Obrázek 1: Změny využití krajiny mezi lety 1845 (stabilní katastr) a 2019 (současný katastr)

Ceske Stredohori

 

Tabulka 1: Změny využití krajiny mezi lety 1845 (stabilní katastr) a 2019 (současný katastr)

 Kategorie využití půdy 

 rozloha 1845 (%) 

 rozloha 2019 (%) 

 změna (%) 

zastavěné plochy 0,36 1,31 0,95
ostatní plochy 4,53 5,41 0,88
vodní plochy 3,60 3,74 0,14
lesní plochy 17,59 42,55 24,96
orná půda 42,57 24,40 -18,17
trvalé travní porosty 14,07 12,57 -1,50
trvalé kultury 17,28 10,02 -7,26

 

V době stabilního katastru bylo území velice intenzívně zemědělsky využíváno – orná půda spolu s trvalými kulturami pokrývala 60% území! V západní části převládala orná půda, ve východní trvalé kultury. Orná půda se sice v západní části (katastr Dubice nad Labem) udržela, ale byla zcelena do velkých bloků. Na severu území (katastr Moravany u Dubic) došlo k přeměně orné půdy na trvalé travní porosty a lesy. Lesní plochy dnes zabírají velmi vysoký podíl – více než 40% území, což převyšuje průměr republiky. Tvoří souvislý pás zejména v centrální a západní části území. Na jihovýchodě se na značné části území katastru Dolní Zálezly podél řeky Labe vyskytují trvalé kultury ve formě zahrad v okolí domů a rekreačních objektů. Krajina získala novou – rekreační funkci - zejména díky své rozmanitosti – voda, lesy, skály, malebné srázy nad řekou.

 Použitá literatura a zdroje

  • Rastrové mapy stabilního katastru použité k vektorizaci: Český úřad zeměměřictví a katastru – ČÚZK.
  • Současné katastrální mapy – RÚIAN ČÚZK.
  • Ortofota použitá k aktualizaci a opravám současné katastrální mapy – WMS služba ČÚZK.