Vírská přehrada

Modely krajiny jádrových území

Markéta Potůčková, Eva Štefanová

Modelové území zatopené krajiny říčního údolí řeky Svratky tvoří katastrální území Vír a Korouhvice.

Cíle

Cílem zpracování archivních a soudobých ortofot bylo vytvořit náhled na zájmové území a postihnout zásadní změny v jeho vývoji mezi dvěma časovými horizonty - 50. lety 20. století a současností.

Data a metody

A) Ortofoto z 50. let

Ortofota z roku 1953 byla poskytnuta Českou informační agenturou životního prostředí Cenia. Pro 3D vizualizaci byla promítnuta na výškový vrstevnicový model ZABAGED. Pro zpracování byl použit software ArcMap a ArcScene.

B) Současné ortofoto

Současné ortofoto, které bylo získáno z Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, je zobrazeno nad výškovým vrstevnicovým modelem ZABAGED. Pro zpracování byl využit software firmy ESRI.

Výsledky

Porovnáním snímků z roku 1953 a 2017 lze dokumentovat zánik původní krajiny s vysokým podílem zemědělsky obhospodařovaných ploch a lesů na pomezí zájmových katastrů Vír a Korouhvice, která ustoupila vodnímu dílu Vírské přehrady. Snímek z roku 1953 pochází z doby budování hráze přehrady. Vedle vzniku nové vodní plochy došlo k výraznému nárůstu lesních ploch v obou katastrálních územích. Vírská přehrada je vodním dílem s vysokým stupněm vodohospodářské ochrany. Okolí obce Vír je hojně využíváno pro rekreační účely.

Modely krajiny

 1953
 
Modely krajiny
2017

 

Katastrální území Vír a Korouhvice u Vírské přehrady v letech 1953 a 2017

Podkladová data © ČÚZK, Ortofoto ČR, 2017 / 2018 © Český úřad zeměměřický a katastrální, www.cuzk.cz

 

Použitá literatura a zdroje

  • Letecké měřické snímky, Archiv leteckých snímků ČÚZK, https://lms.cuzk.cz/lms/lms_prehl_05.html
  • Ortofoto z 50. let 20. století vytvořené v rámci projektu „Národní inventarizace kontaminovaných míst“, CENIA (2009 – 2012), http://cenia.cz
  • Ortofoto ČR z r. 2017 / 2018, © Český úřad zeměměřický a katastrální, http://www.cuzk.cz
  • Ortofota, WMS služba ČÚZK, https://geoportal.cuzk.cz
  • ŠAFÁŘ, Václav a Lenka TLAPÁKOVÁ. Alternative Methods of the Processing of Archival Aerial Photos. Geodetický a kartografický obzor / Geodetic and Cartographic Review, 2016, 62 (12), 253-257, ISSN 1805-7446.