Vírská přehrada

Historické změny vegetace

Jaroslav Vojta

Cíle

Cílem bylo zjistit jakému typu využití krajiny koncem 19. století odpovídají současné biotopy zjištěné mapováním NATURA 2000.

Data a metody

Stav krajiny v polovině 19. století zobrazuí data vytvořená vektorizací barevných rastrových kopií tzv. císařských povinných otisků map Stabilního katastru.

Mapa aktuální vegetace je přejata z mapování NATURA 2000 (http://www.nature.cz/natura2000-design3). Obě vektorové vrstvy byly překryty (intersect). Jsou prezentovány generalizované mapy a grafy s vypočtenými podíly historického land use na současných biotopech NATURA 2000.

Výsledky: Travinná vegetace

Historie travinné vegetace je zde obdobná jako v jiných pahorkatinách. Značný podíl luk (zde dokonce většina) je na bývalých polích (mapa 1, graf 1). Překvapivě velká část luk s touto historií byla hodnocena jako kvalitní (resp. reprezentativní). Tak jako jinde bývají na bývalých polích zejména mezofilní louky jako jsou ovsíkové louky nebo poháňkové pastviny. Na polích však také vzniknul překvapivě vysoký podíl vlhkých pcháčových luk (tab. 1).

Změny vegetace

Mapa 1: Travinná vegetace podle NATURA 2000 (viz tab. 1) na podkladě historického land use.

 

Změny vegetace

Graf 1: Procentuelní podíl historického využití krajiny v současné vegetaci trávníků
(šrafovaně je vyznačen podíl méně reprezentativních lokalit).

 

biotop

lesy

pastviny a louky

pole

voda

ostatní

celková rozloha [m2]

T1.1

 

23.6%

75.8%

 

0.6%

219455.9

T1.3

 

28.7%

71.3%

   

20975.1

T1.5

 

50.9%

48.4%

0.2%

0.4%

15721.3

T1.6

0.1%

62.6%

33.9%

1.6%

1.8%

34192.3

T3.1

42.8%

55.0%

0.5%

0.2%

1.5%

9333.1

T5.5

 

13.4%

85.8%

 

0.9%

11882.7

podíl na celkové rozloze

1.3%

30.1%

67.6%

0.2%

0.7%

311560.4

 

Tabulka 1: Procentuelní podíl historického využití krajiny v současné vegetaci bezlesých biotopů.

 

Obr3 zm

Obr. 1: Mozaika lesů a luk, z nichž většina je bývalýmí poli.

Výsledky: Lesy

Převážná většina lesů vznikla na bývalé zemědělské půdě, jako jinde se jedná zejména o dubohabřiny a potoční olšiny a jaseniny. Bučiny jsou většinou kontinuální.

Změny vegetace

 Mapa 2: Lesní vegetace podle NATURA 2000 (viz tab. 2)  na podkladě historického land use

 

Změny vegetace

Graf 2: Procentuelní podíl historického využití krajiny v současné vegetaci mezofilních lesů
(šrafovaně je vyznačen podíl méně reprezentativních lokalit).

 

biotop

lesy

pastviny a louky

pole

voda

ostatní

Celková rozloha [m2]

L2.2

6.3%

62.1%

14.0%

13.2%

4.4%

41274.9

L3.1

25.1%

43.0%

29.8%

 

2.0%

362997.1

L4

66.3%

26.9%

6.2%

 

0.6%

35933.1

L5.1

67.8%

11.4%

20.4%

 

0.3%

205095.5

L5.4

68.0%

8.7%

23.0%

 

0.3%

52583.1

L8.1

 

22.2%

 

14.4%

63.4%

95.0

podíl na celkové rozloze

41.9%

31.4%

24.4%

0.8%

1.5%

697978.7

 

Tabulka 2: Procentuelní podíl historického využití krajiny v současné vegetaci lesních biotopů.

 

Obr3 zm

Obr. 2: Dubohabřina na strmém svahu bývalé pastviny

Použitá literatura a zdroje

  • Guth J. (2002): Metodiky mapování biotopů soustavy Natura 2000 a Smaragd (metodiky podrobného a kontextového mapování).- AOPK ČR, Praha.
  • Chytrý M., Kučera T., Kočí M., Grulich V., Lustyk P. [eds.] (2010): Katalog biotopů České republiky - AOPK ČR, Praha.
  • Lustyk P., Guth J. (2009): Metodika aktualizace vrstvy mapování biotopů. AOPK ČR, Praha.
  • Data mapování Natura 2000 AOPK ČR, Praha.