Vírská přehrada

Vegetační charakteristika

Jaroslav Vojta

Cíle

Zmapování a charakteristika aktuální vegetace na základě výsledků mapování Natura 2000.

Data a metody

Mapa aktuální vegetace Natura 2000 (http://www.nature.cz/natura2000-design3) byla generalizována pomocí ad hoc vytvořené sítě o velikosti buňky 1 km2. Výsledné mapy zobrazují presenci jednotlivých pro území charakteristických biotopů nebo jejich skupin v rámci čtverce. Mapy rozšíření biotopů jsou založeny na výskytech biotopů s reprezentativností A nebo B podle metodiky mapování biotopů (Guth, 2002) případně V nebo P podle metodiky aktualizace vrstvy mapování biotopů (Lustyk a Guth, 2009). Dále byla vytvořena mapa diversity biotopů, tj. počet biotopů ve čtverci. Nejsou uvažovány podjednotky.

Výsledky 

Diverzita biotopů

Diverzita biotopů je v oblasti soustředěna do údolí Svratky a ostatních vodních toků, které výrazně modelují jinak jen mírně kopcovitou krajinu (mapa 1). K diverzitě přitom přispívají lesní ekosystémy i bezlesí, které je reprezentováno relativně zachovalou zemědělskou krajinou.

Vegetační charakteristika

Mapa 1: Diverzita biotopů

Vegetační charakteristika

Obrázek 1: Malebná zemědělská krajina s celkem velkou škálou biotopů

 
Rozšíření význačných biotopů

Geologické složení oblasti je poměrně pestré, ale převládají spíše kyselé horniny (svory, migmatity, ortoruly). Vegetaci tak dominují spíše lesy chudších substrátů (mapa 2). Hojně rozšířené jsou však i mezotrofní bučiny a dubohabřiny (mapa 3). Velmi vzácně byly mapovány i vápnomilné bučiny na vložkách dolomitických vápenců. Skalní výchozy dolomitických vápenců mhou hostit i některé velmi vzácné druhy jako je lopušník skloněný (Hackelia deflexa). V luční vegetaci najdeme některé cenné biotopy vlhkých luk (mapa 4) a na sušších a chudých substrátech například smilkové trávníky (mapa 5). V samotném centru území je výjimečné okolí vírské přehrady s několika skalními výchozy, které představují refugium skalních rostlin (mapa 6).

Vegetační charakteristika Vegetační charakteristika

 Mapa 2: Rozšíření acidofilních bučin

 Mapa 3: Rozšíření tdubohabřin

 

Vegetační charakteristika Vegetační charakteristika

Mapa 4: Rozšíření vlhkých pcháčových luk

Mapa 5: Rozšíření smilkových trávníků

 

Vegetační charakteristika

Mapa 6: Rozšíření skalní vegetace
s kostřavou sivou

 

Vegetační charakteristika

Obrázek 2: Liniový doprovod úvozové cesty s dřevinami dubohabrového lesa

 

Použitá literatura a zdroje

  • Guth J. (2002): Metodiky mapování biotopů soustavy Natura 2000 a Smaragd (metodiky podrobného a kontextového mapování).- AOPK ČR, Praha.
  • Chytrý M., Kučera T., Kočí M., Grulich V., Lustyk P. [eds.] (2010): Katalog biotopů České republiky.- AOPK ČR, Praha.
  • Lustyk P., Guth J. (2009): Metodika aktualizace vrstvy mapování biotopů. AOPK ČR, Praha.
  • Data mapování Natura 2000 AOPK ČR, Praha.