Vírská přehrada

Land cover flows

Land cover flows | Stabilní krajinné prvky | Struktura krajiny

Tomáš Janík

Nahlížení na změny krajinného pokryvu pomocí konceptu Land cover flows (v mapě a dále také jen jako LCF) umožňuje nejen získat informaci o kategoriálních změnách krajinného pokryvu, ale poskytuje i informaci o procesu, který proběhl (Feranec et al. 2010). Díky tomu lze proces identifikovat a interpretovat a také plochu, na které probíhá, kvantifikovat a lokalizovat (EEA 2007).

Cíle

Použitím LCF lze názorně vizualizovat a dále také interpretovat krajinné procesy probíhající v daném území mezi dvěma či více časovými horizonty. Cílem analýz LCF je tak interpretovat vývoj krajinného pokryvu ve sledovaném období. Protikladem k LCF, tedy k plochám, které se změnily (bylo změněno jejich využití), jsou stabilní plochy, které v prvním i druhém sledovaném časovém horizontu měly stejné využití.

Data a metody

Land cover flows byly hodnoceny na základě dat vytvořených vektorizací barevných rastrových kopií tzv. císařských povinných otisků map Stabilního katastru popisující stav krajiny v polovině 19. století a aktuální stav využití území byl vytvořen s využitím katastrálních map a aktuálního ortofota ČÚZK (blíže viz metodika v oddílu „Vývoj využití krajiny“). Tyto dva datové sety popisující využití krajiny v polovině 19. století a v současnosti (2018) vstupovaly do analýzy land cover flows.

Pro potřeby analýzy získala každá třída krajinného pokryvu svůj kód. V prostředí software ArcGIS 10.6 (ESRI) pak došlo k překryvu datové vrstvy znázorňující krajinný pokryv vektorizovaný z map Stabilního katastru a ze současnosti. Pomocí funkce Union byly obě vrstvy protnuté za vzniku nové datové vrstvy, která pro každou plochu (polygon) nese pomocí kódu informaci o využití krajiny z obou použitých zdrojových datových setů (Stabilní katastr, současnost). Díky tomu lze zjistit kde k jakým procesům došlo (kde se jaká třída proměnila v kterou) a také jak jsou plošně rozsáhlé.

Výsledky

Na území obce Vír promluvilo ve sledovaném období nejvíce do krajinné rázu zbudování stejnojmenné vodní nádrže. Celkově se proměnila většina – celkem přes 68 % území. Přes vybudování přehrady jsou plošně rozsáhlejší změny úbytku orné půdy ve prospěch lesních ploch a trvalého travního porostu a změny trvalého travního porostu v lesní plochy. Tyto změny se často odehrály na svazích nad přehradou a tokem Svratky.  Až poté co do velikosti rozsahu následují změny na vodní plochy. Docházelo tak především k extenzifikaci využití a zarůstání krajiny.
Vírská přehrada

Tabulka 1 Land cover flows mezi podklady Stabilního katastru a současností. 

 LCF větší než 0,1 km2

 Rozloha km

 Rozloha % LCF 

 Rozloha % území 

 orná půda -> lesní plochy

1,24

28,19

19,27

 orná půda -> trvalý travní porost

1,02

23,17

15,84

 trvalý travní porost -> lesní plochy

0,76

17,36

11,86

 trvalý travní porost -> vodní plochy

0,37

8,44

5,77

 orná půda -> vodní plochy

0,17

3,85

2,63

 lesní plochy -> vodní plochy

0,15

3,49

2,39

 trvalý travní porost -> trvalé kultury

0,14

3,10

2,11

 trvalý travní porost -> ostatní plochy 

0,11

2,60

1,77

 orná půda -> trvalé kultury

0,08

1,93

1,32

 orná půda -> ostatní plochy

0,06

1,30

0,89

Literatura