Kuks

Současný krajinný ráz zaniklé feudální krajiny v okolí Kuksu

Charakteristika krajinného rázu | Zaniklá krajina okolí Kuksu

Současný krajinný rázVýznam charakteristik krajinného rázu | Fotogalerie

Zdeněk Lipský

Krajinný ráz krajiny v blízkém okolí Kuksu určuje specifická terénní poloha tohoto jedinečného místa – široké a zelené labské údolí, na jehož protilehlých svazích jsou umístěny vizuálně působivé stavby, především impozantní barokní Hospital přístupný po širokém schodišti, na protější straně budovy zámku a bývalých Šporkových lázní s obnovenou krajinářsky působivou vinicí. Z rozsáhlých promyšlených barokních krajinářských úprav se zachovaly jenom některé prvky, které mají sice vysokou uměleckou a historickou hodnotu, vizuálně se však projevují až v krajinném detailu (Braunův Betlém Jákobova studna a další skalní plastiky). Vlivem zarůstání krajiny labského údolí nejsou totiž vidět na větší vzdálenost, jsou skryté v hustém lesním porostu.

Součástí krajinného rázu však zůstává i jeho nehmotný duchovní rozměr – znalost historie a významu tohoto místa. Z toho vycházejí i některé nové krajinné prvky, které sem byly umístěny, aby obohatily krajinu, až v 21. století. Je to především vytvoření úplně nové křížové cesty. Křížová cesta 21. století s podtitulem Příběh utrpení a nadějí člověka, dílo předních českých sochařů několika generací, navazuje na zaniklou křížovou cestu, má ovšem současně jiný myšlenkový náboj než v době baroka a odvádí návštěvníka pryč z cesty mezi Kuksem a Braunovým Betlémem.

V širším zájmovém území je vidět nápadný kontrast mezi úzkým zeleným jádrem modelového území v prostoru Kuks – Stanovice – Betlém, které je krajinářsky velmi hodnotné, pestré a v němž jsou soustředěny hlavní historické, umělecké a krajinářské hodnoty území, a odlesněnou, intenzivně zemědělsky využívanou krajinou na plošinách mimo labské údolí severně i jižně od Kuksu.