Kuks

Místa paměti a paměťové instituce

Martina Tůmová

Paměťové instituce uchovávají a předávají informace o minulosti a proměnách místní krajiny. Zahrnují primárně muzea nebo samostatné stálé expozice, v širším významu pak archivy a sbírky, které obsahují a spravují související archivní dokumenty. Zejména muzea pak lze definovat jako instituce, které získávají, uchovávají a zkoumají; zprostředkují a vystavují hmotné doklady o člověku a jeho prostředí za účelem studia, výchovy a potěšení (více viz Dolák 2013; Šobáňová 2012; Matero 2008).

Cíle

S využitím příkladu muzejních expozic vytvořit základní přehled a typologii paměťových institucí, které se nacházejí v širších hranicích zájmového území nebo se ve svých expozicích k zájmovému území vztahují.

Data a metody

Seznam paměťových institucí byl vytvořen zejména na základě rešerše elektronických informačních zdrojů. Z tohoto důvodu jej není možné považovat za zcela kompletní (existuje mnoho zejména soukromých sbírek, které se prostřednictvím internetu téměř neprezentují), avšak pro naplnění cílů projektu jej lze považovat za dostatečně validní.

V první fázi byla vytvořena databáze lokálních expozic vycházející z informací o českých muzeích poskytovaných Asociací muzeí a galerií ČR. Získané údaje byly dále doplněny informacemi dostupnými z popularizačních webových projektů „Do muzea!“ a „Muzeum.cz“. Ve druhé fázi byly expozice vyhledávány podle hlavních lokalit v zájmových územích, tedy podle větších měst s více než tisíci obyvateli. Výsledná databáze obsahuje bližší informace k jednotlivým paměťovým institucím – adresu, GPS lokalizaci, odkaz na web instituce.

Paměťové instituce (muzea a jednotlivé expozice) byly poté analyzovány s ohledem na zaměření expozic a sbírek, které jsou v nich uloženy a prezentovány veřejnosti. Expozice byly rozděleny do dvou základních kategorií:

  1. podle vztahu k přeměně krajiny v zájmovém území (v mapě vyjádřeny sklonem mapové značky) na ty, které:
  • se přímo vztahují k zájmovému území a prezentují minulost a proměny místní krajiny v zájmovém území;
  • nepřímo, resp. pouze volně, prezentují minulost a proměny krajiny v zájmovém území (např. městská muzea, neprezentují konkrétní proměnu krajiny).
  1. podle měřítkové úrovně (v mapě vyjádřeny velikostní mapové značky) na ty, které představují: 
  • instituce lokálního významu;
  • instituce regionálního významu.

V posledním kroku byly sbírky a expozice charakterizovány z obsahového hlediska a zaměření. Mapové značky pomocí barev zachycují maximálně tři nejtypičtější témata, kterým se expozice věnují.

 

Mapa: Muzejní expozice v zájmovém území Kuks

Kuks

 

Tabulka: Přehled expozic zobrazených na mapě zájmového území

Lokalita

Název expozice

Webové stránky muzea / expozice

Kuks

1. Hospitál Kuks

https://www.hospital-kuks.cz/cs

2. České farmaceutické muzeum Farmaceutické fakulty

http://www.ceska-apatyka.cz

3. Rentzovo muzeum barokního tisku

https://www.rentzovomuzeum.cz/

Jaroměř

4. Železniční muzeum výtopna Jaroměř

http://www.vytopnajaromer.cz/

5. První vojensko-historické muzeum – M. Frosta

http://www.pevnostjosefov.cz/portfolio/prvni-vojenskohistoricke-muzeum-m-frosta/

6. Městské muzeum v Jaroměři

http://www.muzeumjaromer.cz

7. Pidimuzeum loutkových divadel

https://kladskepomezi.cz/kultura/muzea-a-galerie/pidi-muzeum-loutkovych-divadel

8. Muzeum magie Jaroměř

https://www.muzeummagie.cz/

Dvůr Králové nad Labem

Městské muzeum ve Dvoře Králové nad Labem

http://www.muzeumdk.cz

Bílá Třemešná

Památník Jana Amose Komenského Bílá Třemešná

http://www.literarnimuzea.cz/pamatnik-jana-amose-komenskeho-bila-tremesna/

Habřina

Mlynářské museum

http://www.mlyn-podhrad.cz/

Šestajovice

Muzeum Motocyklů a hraček Šestajovice u Jaroměře

http://www.muzeum-motocyklu.cz

 

Výsledky

Zájmové území Kuks patří mezi oblasti, jejíž krajina byla v minulosti významně ovlivněna působením šlechtické i církevní vrchnosti. Dodnes je možné zde najít mnoho prvků tzv. komponované barokní krajiny. Minulost odráží i paměťové instituce místního i regionálního významu. Přímo se k ní váže stěžejní památka této oblasti – Hospitál Kuks, který slouží zároveň i jako muzeum přibližující dějiny celého regionu i náboženskou tematiku. Důraz na katolicismus a jeho odraz v umění i krajině byl jedním z typických prvků právě tohoto období. Baroko však nezanechalo stopy jen v místní krajině, ale také v několika specializovaných expozicích jako jsou například Rentzovo muzeum barokního tisku nebo České farmaceutické muzeum Farmaceutické fakulty v Jaroměři.

Další instituce se týkají zmíněné proměny krajiny více či méně okrajově. Ve výčtu muzeí a jednotlivých expozic jsou patrné souvislosti s proměnami krajiny na tomto území a způsoby jejího využití v minulosti – např. Mlynářské museum v Habřině, železniční muzeum v Jaroměři nebo obecněji zaměřené Městské muzeum ve Dvoře Králové nad Labem. V něm se návštěvníci mohou seznámit nejen s dějinami regionu Královedvorska obšírněji, ale také s expozicemi zaměřenými na textilní průmysl nebo místní raritu výrobu vánočních ozdob.

Archivní materiály k zájmovému území Kuks je možné najít především ve Státním okresním archivu ve Dvoře Králové nad Labem.

Použitá literatura a zdroje