Kuks

Vegetační charakteristika

Jaroslav Vojta

Cíle

Zmapování a charakteristika aktuální vegetace na základě výsledků mapování Natura 2000.

Data a metody

Mapa aktuální vegetace Natura 2000 (http://www.nature.cz/natura2000-design3) byla generalizována pomocí ad hoc vytvořené sítě o velikosti buňky 1 km2. Výsledné mapy zobrazují presenci jednotlivých pro území charakteristických biotopů nebo jejich skupin v rámci čtverce. Mapy rozšíření biotopů jsou založeny na výskytech biotopů s reprezentativností A nebo B podle metodiky mapování biotopů (Guth, 2002) případně V nebo P podle metodiky aktualizace vrstvy mapování biotopů (Lustyk a Guth, 2009). Dále byla vytvořena mapa diversity biotopů, tj. Počet biotopů ve čtverci. Nejsou uvažovány podjednotky.

Výsledky 

Diversita biotopů

Diversita biotopů je poměrně rovnoměrně rozložena bez výrazného pattern a celkově není příliš vysoká (mapa 1).

Vegetační charakteristika

Mapa 1: Diversita biotopů

Rozšíření význačných biotopů

Vegetace není příliš bohatá, středním polohám odpovídá souvislý výskyt dubohabřin zejména v jižní, teplejší, části ůzemí (mapa 2). Dubohabřiny jsou místy vystřídány suchými acidofilními doubravami (mapa 3). Na podmáčených stanovištích potom najdeme vlhké acidofilní doubravy, jejich výskyt je soustředěn zejmána do jedné lokality (mapa 4). Ve vyšších polohách jsou tyto lesní biotopy vystřídány bučinami a to zejména acidofilními (mapa 5). Z nelesní vegetace jsou pro teplejší jižní část typické širokolisté suché trávníky (mapa 6), na nivu labe jsou vázány aluviální psárkové louky (mapa 8). Mezofilní ovsíkové louky jsou běžné prakticky v celém území (mapa 7) . Naopak na severu najdeme chladnomilnější vegetaci, například podhorské a horské smilkové trávníky (mapa 9). 

Vegetační charakteristika Vegetační charakteristika

Mapa 2: Rozšíření dubohabřin

 Mapa 3: Rozšíření suchých
acidofilních doubrav

 

Vegetační charakteristika Vegetační charakteristika

Mapa 4: Rozšíření vlhkých
acidofilních doubrav

Mapa 5: Rozšíření
acidofilních bučin

 

Vegetační charakteristika Vegetační charakteristika

Mapa 6: Rozšíření širokolistých
suchých trávníků

Mapa 7: Rozšíření mezofilních
osikových luk

 

Vegetační charakteristika Vegetační charakteristika

Mapa 8: Rozšíření aluviálních
psárkových luk

Mapa 9: Rozšíření podhorských
a horských smilkových trávníků

 

Použitá literatura a zdroje

  • Guth J. (2002): Metodiky mapování biotopů soustavy Natura 2000 a Smaragd (metodiky podrobného a kontextového mapování).- AOPK ČR, Praha.
  • Chytrý M., Kučera T., Kočí M., Grulich V., Lustyk P. [eds.] (2010): Katalog biotopů České republiky.- AOPK ČR, Praha.
  • Lustyk P., Guth J. (2009): Metodika aktualizace vrstvy mapování biotopů. AOPK ČR, Praha.
  • Data mapování Natura 2000 AOPK ČR, Praha.