Kuks

Vývoj využití krajiny

Lucie Kupková, Anna Krusová, Vít Kovačka, Lukáš Brůha

Cíle

Cílem bylo porovnat využití krajiny přibližně v polovině 19. století na základě map stabilního katastru a současné využití krajiny a vyhodnotit změny.

Data a metody

Pro první časový horizont byly použity barevné rastrové kopie tzv. císařských povinných otisků map stabilního katastru Čech. Jedná se o mapy z let 1826-1843. Na rozdíl od tzv. originálních map stabilního katastru zachycují původní stav krajiny bez dodatečného zákresu pozdějších změn (viz http://geoportal.cuzk.cz). Rastrové mapy byly georeferencovány a mozaikovány v programu ArcView.

Jako podklad pro mapy současného stavu krajiny byly staženy katastrální mapy z Registru územní identifikace adres a nemovitostí (RÚIAN) - https://www.cuzk.cz/Uvod/Produkty-a-sluzby/RUIAN/RUIAN-(1).aspx. Protože obsahovaly velké množství chyb v kategoriích využití krajiny/půdy, byla data opravena s využitím aktuálního ortofota ČÚZK. To bylo přes službu WMS připojeno do ArcGIS. Pro mapové výstupy a hodnocení změn byla použita zjednodušená legenda (současný katastr eviduje pouze základní kategorie využití půdy).

Výsledky

Rozmístění kategorií využití krajiny v obou časových horizontech ukazuje obrázek 1, změny jsou kvantifikovány v tab. 1.

 

Obrázek 1: Změny využití krajiny mezi lety 1839 (stabilní katastr) a 2021 (současný katastr)

Vývoj využití krajiny

 

Tabulka 1: Změny využití krajiny mezi lety 1839 (stabilní katastr) a 2021 (současný katastr)

 Kategorie využití půdy   rozloha [%]
stabilní katastr  
 rozloha [%]
současný katastr  
 změna [%] 
zastavěné plochy 0,87 1,14 0,28
oststní plochy 4,97 6,61 1,65
vodní plochy 2,24 2,25 0,01
lesní plochy 13,31 19,83 6,52
orná půda 61,72 48,13 -13,59
nová divočina 0,00 1,51 1,51
trvalé travní porosty 12,20 16,39 4,19
trvalé kultury 4,69 4,13 -0,57

 

Zámek Kuks, jenž v minulosti stával na levém břehu Labe a jehož součástí byly lázně a hostinská zařízení, je patrný v době stabilního katastru jako stavba stojící naproti mostu z hospicu. Hospic Kuks, jenž vznikl později než zámek, zůstal zachován z doby časového horizontu stabilního katastru až do současnosti. Zámek a některé zámecké stavby byly zbourány a v dalších částech (především v obci Kuks) došlo k výstavbě rodinných domů a železniční tratě. Množství zastavěných ploch se zvýšilo z 0,87 % na 1,14 % rozlohy zájmového území.

Výstavba železniční tratě, rozšíření komunikací a tvorba dalších zpevněných ploch souvisela se změnami v zemědělství, kdy kolem nových hospodářských budov a skladů bylo nutné vybudovat různá překladiště. To se podepsalo na množství ostatních ploch, jejichž podíl se zvýšil z 4,97 % na 6,61 %. Došlo k vybudování fotovoltaické elektrárny v obci Stanovice, naopak zanikl lom mezi obcemi Kuks a Stanovice, který byl v době stabilního katastru v provozu.

Právě v oblasti bývalého lomu došlo k zalesnění. Celkově došlo k rozšíření lesních ploch o 6,5 procentního bodu. Zalesnění probíhalo i ve formě menších lesíků či remízků podél řeky a na jih od obce Slotov. Naopak remízků a menších cest, které byly v průběhu času rozorány, ubylo ve prospěch orné půdy, v rámci které byla jednotlivá pole spojována do větších celků. Labe v analyzovaných časových horizontech svůj tok neměnilo, proto je podíl vodních ploch srovnatelný. K nejrazantnějšímu úbytku ploch došlo v případě orné půdy, a to zejména v oblasti na jih od Stanovic nazývané Šporkovo panství a kolem řeky Labe mezi hospicem a obcí Kuks. Půda, která byla dříve využívána k zemědělským účelům, nyní buďto podléhá sukcesi nové divočiny, nebo je využívána jako trvalý travní porost. Nová divočina se rozšiřuje zejména podél Labe v oblasti zvané Sedmidomí, která se nachází na druhém břehu naproti obci Slotov. Jedná se o krajinu, jež není v hlavním turistickém směru návštěvníků, kteří do Kuksu zavítají.

 Použitá literatura a zdroje

  • Rastrové mapy stabilního katastru použité k vektorizaci: Český úřad zeměměřictví a katastru – ČÚZK.
  • Současné katastrální mapy – RÚIAN ČÚZK.
  • Ortofota použitá k aktualizaci a opravám současné katastrální mapy – WMS služba ČÚZK.