kacina

Význam jednotlivých charakteristik krajinného rázu

Charakteristika krajinného rázu | Feudální krajina Kačina

Současný krajinný rázVýznam charakteristik krajinného rázu | Fotogalerie

Zdeněk Lipský

Charakteristika krajinného rázu

Význam charakteristiky

Rovinatý reliéf Čáslavské kotliny s převýšením do 20 m

zásadní, určující

Výrazný horizont Železných hor na východě

zásadní, určující

Nízký Kačinský hřbet jako místní pohledový horizont

zásadní, určující

Jámy a vytěžené prostory bývalých pískoven

doplňující

Opuštěné jámové lomy na Kamajce a Žehušické skalce

doplňující

Nížinaté, napřímené vodní toky Doubrava a Klejnárka

určující

Geometricky napřímené, tvrdě upravené drobné vodoteče

určující

Rybníky Nový a Ovčárecký s břehovými porosty a litorálem

doplňující

Zatopená pískovna u Žehušic

doplňující

Intenzivně využívaná pole ve velkých blocích, místy zavlažovaná

zásadní, určující

Ovocné sady na úpatí a úbočí Železných hor

doplňující

Borové a smíšené lesy a lesíky na pískách

zásadní, určující

Břehové porosty liniové podél vodních toků

určující

Aleje, stromořadí podél cest

určující v jádrovém území

Zámky Kačina a Žehušice obklopené parky a oborami

zásadní, určující

Nízká venkovská zástavba

určující

Objekty zemědělské velkovýroby mimo tradiční intravilán sídla

doplňující negativní

Rozlézání některých sídel do krajiny – nevhodná suburbanizace

(Svatý Mikuláš, Žehušice)

doplňující negativní