Pardubicko

Současný krajinný ráz krajiny Čeperka–Stéblová

Charakteristika krajinného rázu | Zaniklá krajina rybniční soustavy na Pardubicku

Současný krajinný rázVýznam charakteristik krajinného rázu | Fotogalerie

Zdeněk Lipský

Krajinný ráz řešeného území je dominantně utvářen rovinatým reliéfem a způsobem využití ploch. Jádrové území katastrů Čeperka a Stéblová je poměrně lesnaté. Krajina představuje hrubozrnnou mozaiku nížinatých lesů, rozsáhlých vodních ploch zatopených pískoven a zemědělské půdy, doplněnou venkovskými sídly po obvodu lesních komplexů, dopravními liniemi komunikací, průmyslovými a dalšími technickými objekty ve volné krajině a drobnými rekreačními prvky na březích pískoven. Vodní toky mají charakter nížinatých odvodňovacích kanálů přímého tvaru s umělým lichoběžníkovým profilem, jejich břehy jsou většinou neudržované a hustě zarostlé bujnou vegetací (vrby, střemcha, olše).  

Lesy jsou převážně listnaté a hlavní dřevinu v nich tvoří dub, případně smíšené nebo jehličnaté na písčitém podloží, kde byly vysázené borové monokultury. Na okrajích lesů v okolí většinou zatopených pískoven roste bříza, osika i lípa, v lužních partiích a na březích pískoven a kanálů topol, olše a vrba. V bohatém keřovém podrostu dominuje střemcha, dále brslen evropský, svída, černý bez. Bylinný podrost na písku je chudý (vlaštovičník, česnáček). Mezi lesy a zejména na okrajích hlavního lesního komplexu se rozkládají plochy zemědělské půdy využité jako orná půda. Louky zaujímají jenom malou plochu mezi lesy.

Krajinný ráz dotváří budovaná průmyslová zóna a dosud aktivní těžba písku u Čeperky, liniové energovody vysokého napětí z blízké elektrárny Opatovice a rozsáhlé golfové hřiště směrem k Lázním Bohdaneč. Severně od Čeperky pak rozsáhlé mimoúrovňové křížení frekventované dálniční komunikace Hradec Králové – Pardubice. Nedílnou součástí krajinného rázu jsou drobné rekreační objekty, po většinu roku stany, karavany, loďky a stanoviště rybářů na březích dominantních vodních ploch zatopených pískoven.

Celkově je krajina jádrového území dost zelená, více lesní a vodní než zemědělská. Rozsáhlé zemědělské plochy se rozkládají spíše po obvodu jádrového území (v širším zájmovém území – Dolany, Staré Ždánice), směrem na jih však přecházejí do příměstské zóny a posléze do městské zástavby Pardubic.