Pardubicko

Historické změny vegetace

Jaroslav Vojta

Cíle

Cílem bylo zjistit jakému typu využití krajiny koncem 19. století odpovídají současné biotopy zjištěné mapováním NATURA 2000.

Data a metody

Stav krajiny v polovině 19. století zobrazuí data vytvořená vektorizací barevných rastrových kopií tzv. císařských povinných otisků map Stabilního katastru.

Mapa aktuální vegetace je přejata z mapování NATURA 2000 (http://www.nature.cz/natura2000-design3). Obě vektorové vrstvy byly překryty (intersect). Jsou prezentovány generalizované mapy a grafy s vypočtenými podíly historického land use na současných biotopech NATURA 2000.

Výsledky: Travinná vegetace

Louky a pastviny jsou na stabilním katastru zaznamenány ve velkých rozlohách. Současné travní biotopy jsou však téměř výhradně sekundární, protože došlo k obrovskému obratu ve využití krajiny. Většina bývalých luk zanikla se vznikem pískoven, případně byla zorněna. Naopak nové travinné biotopy vznikly na místě bývalých rybníků (mapa 1, graf 1). Na místech odlesněných břehů pískoven nebo pod vedením vysokého napětí vznikla biologicky cenná společenstva písčin (tab. 1).Změny vegetace

Mapa 1: Travinná vegetace podle NATURA 2000 (viz tab. 1) na podkladě historického land use.

 

Změny vegetace

Graf 1: Procentuelní podíl historického využití krajiny v současné vegetaci trávníků
(šrafovaně je vyznačen podíl méně reprezentativních lokalit).

 

biotop

lesy

pastviny a louky

pole

voda

ostatní

Celková rozloha [m2]

T1.1

2.2%

4.5%

19.4%

73.9%

0.1%

65614.3

T5.2

99.3%

   

0.7%

 

25745.3

T5.3

66.7%

   

25.5%

7.8%

15477.2

podíl na celkové rozloze

34.9%

2.8%

11.9%

49.2%

1.2%

106836.8

 

Tabulka 1: Procentuelní podíl historického využití krajiny v současné vegetaci bezlesých biotopů.

 

Výsledky: Lesy

Mezi lesními biotopy je neobvykle mnoho těch, které vznikly na místě bývalých vodních ploch, bývalých rybníků (mapa 2, graf 2). Přirozeně takto vznikly především lužní a mokřadní lesy, ale diversita lesních biotopů na místě zrušených rybníku je daleko vyšší (tab. 2). Více než 60% rozlohy lesů je kontinuální lesní půdou a jen minorita vznikla sukcesí a bývalé zemědělské půdě.

Změny vegetace

 Mapa 2: Lesní vegetace podle NATURA 2000 (viz tab. 2)  na podkladě historického land use

 

Změny vegetace

Graf 2: Procentuelní podíl historického využití krajiny v současné vegetaci mezofilních lesů
(šrafovaně je vyznačen podíl méně reprezentativních lokalit).

 

biotop

lesy

pastviny a louky

pole

voda

ostatní

Celková rozloha [m2]

L1

     

100.0%

 

112144.1

L2.2

 

1.3%

 

98.7%

 

3551.8

L2.3

80.9%

1.6%

0.4%

17.0%

0.1%

884640.0

L3.1

87.2%

0.7%

1.2%

10.6%

0.3%

445715.4

L7.1

30.1%

8.0%

6.1%

55.4%

0.3%

724483.0

L7.2

69.1%

5.0%

0.0%

25.7%

0.1%

1081732.7

podíl na celkové rozloze

63.6%

4.0%

1.7%

30.5%

0.2%

3252267.0

 

Tabulka 2: Procentuelní podíl historického využití krajiny v současné vegetaci lesních biotopů.

 

Použitá literatura a zdroje

  • Guth J. (2002): Metodiky mapování biotopů soustavy Natura 2000 a Smaragd (metodiky podrobného a kontextového mapování).- AOPK ČR, Praha.
  • Chytrý M., Kučera T., Kočí M., Grulich V., Lustyk P. [eds.] (2010): Katalog biotopů České republiky - AOPK ČR, Praha.
  • Lustyk P., Guth J. (2009): Metodika aktualizace vrstvy mapování biotopů. AOPK ČR, Praha.
  • Data mapování Natura 2000 AOPK ČR, Praha.