Pardubicko

Vegetační charakteristika

Jaroslav Vojta

Cíle

Zmapování a charakteristika aktuální vegetace na základě výsledků mapování Natura 2000.

Data a metody

Mapa aktuální vegetace Natura 2000 (http://www.nature.cz/natura2000-design3) byla generalizována pomocí ad hoc vytvořené sítě o velikosti buňky 1 km2. Výsledné mapy zobrazují presenci jednotlivých pro území charakteristických biotopů nebo jejich skupin v rámci čtverce. Mapy rozšíření biotopů jsou založeny na výskytech biotopů s reprezentativností A nebo B podle metodiky mapování biotopů (Guth, 2002) případně V nebo P podle metodiky aktualizace vrstvy mapování biotopů (Lustyk a Guth, 2009). Dále byla vytvořena mapa diversity biotopů, tj. počet biotopů ve čtverci. Nejsou uvažovány podjednotky.

Výsledky 

Diverzita biotopů

Na rozdíl od běžné situace jinde v Polabí není na Pardubicku diversita biotopů koncentrována do nivy Labe, která je zde silně urbanizována a industrializována (mapa 1). Labe přináší vyšší diversitu pouze v krátkém úseku mezi Pardubicemi a Hradcem Králové a u Přelouče. Nejvyšší diversitu biotopů najdeme v okolí Bohdanečských rybníků a poněkud větší diversita je také koncetrována při východním okraji území v zalesněné oblasti Orlické tabule.

Vegetační charakteristika Mapa 1: Diverzita biotopů

 

Rozšíření význačných biotopů

V nížinné krajině Pardubicka jsou typickými lesními biotpopy nížinné luhy (mapa 2), které ale nejsou v současném rozšíření tak výrazně vázané na současný tok Labe, ale vyskytují se hojně i v rybníční oblasti v okolí Lázní Bohdaneč. Nejfrekventovanějším lesním biotopem jsou ale dubohabřiny vyskytující se na vyvýšeninách mimo nivy toků (mapa 3), na kyselých a podmáčených stanovištích najdeme vlhké acidofilní doubravy (mapa 4). Z typických bezlesých biotopů Polabí se vyskytují aluviální psárkové louky mimo urbanizovaná území v nivě Labe (mapa 5), ale další typický biotop - písčiny se v bezprostřední blízkosti řeky příliš nedochoval (mapa 6).

Vegetační charakteristika Vegetační charakteristika

 Mapa 2: Rozšíření tvrdých luhů nížinných řek

 Mapa 3: Rozšíření dubohabřin

 

Vegetační charakteristika Vegetační charakteristika

Mapa 4: Rozšíření vlhkých acidofilních doubrav

Mapa 5: Rozšíření aluviálních psárkových luk

 

Vegetační charakteristika
Mapa 6: Rozšíření otevřených trávníků písčin s paličkovcem šedavým

 

Použitá literatura a zdroje

  • Guth J. (2002): Metodiky mapování biotopů soustavy Natura 2000 a Smaragd (metodiky podrobného a kontextového mapování).- AOPK ČR, Praha.
  • Chytrý M., Kučera T., Kočí M., Grulich V., Lustyk P. [eds.] (2010): Katalog biotopů České republiky.- AOPK ČR, Praha.
  • Lustyk P., Guth J. (2009): Metodika aktualizace vrstvy mapování biotopů. AOPK ČR, Praha.
  • Data mapování Natura 2000 AOPK ČR, Praha.