Pardubicko

Význam jednotlivých charakteristik krajinného rázu

Charakteristika krajinného rázu | Zaniklá krajina rybniční soustavy na Pardubicku

Současný krajinný rázVýznam charakteristik krajinného rázu | Fotogalerie

Zdeněk Lipský

Charakteristika krajinného rázu

Význam charakteristiky

Rovinatý reliéf v nízké nadmořské výšce s minimálními výškovými rozdíly

zásadní, určující

Lesní celky rovinatých, převážně listnatých lesů, místy s geometricky pravidelnými porostními bloky borovic vysázených na vátých pískách

zásadní, určující

Rozsáhlé vodní plochy zatopených vytěžených pískoven většinou geometricky pravidelných tvarů

zásadní, určující

Rozsáhlé bloky intenzivně využívané orné půdy lemují jádrové území

významná

Napřímené vodní toky geometricky pravidelných tvarů charakteru svodnic či odvodňovacích kanálů

významná

Opatovický kanál, který za více než 500 let své existence v krajině získal přírodě blízký vzhled, lemovaný bujnou zelení břehových porostů

významná

Venkovská sídla (vesnice) rozložená na rovině

významná

Aktivní těžba písku a budování nové průmyslové zóny Čeperka ve volné krajině   

významná

Silniční komunikace vedou zčásti po hrázích bývalých rybníků nebo po pásech vyvýšeného terénu mezi těžebními jámami pískoven

doplňující

Rekreační objekty a rekreační využití zatopených pískoven, karavany, stanoviště rybářů

významná

Golfové hřiště směrem k Bohdanči

doplňující

Pohledová dominanta mohutné elektrárny Opatovice na severovýchodním obzoru

významná